Developed in conjunction with Ext-Joom.com

KONKURS O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

Regulamin

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST:

Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie.

CELEM KONKURSU JEST:

-  Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych;

- Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji;

-  Popularyzacja książki i czytelnictwa;

ZASADY UCZESTNICTWA:

- W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas IV-VII uczęszczający do SP2;

- Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie;

- Uczestnicy konkursu, akceptują, to, że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na stronach internetowych i/lub druku materiałów promujących konkurs.

- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego zdjęcia konkursowego;

- Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na publikację ich wizerunku;

- Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

- Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu (w trosce o najlepszą jakość zdjęcia).

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:

- Zdjęcia (pliki JPEG) należy  przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na nośniku bądź wydrukowane dostarczyć do biblioteki.

- Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

- Zgłaszając zdjęcie, należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę do której uczęszcza.

- Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie.

Termin zgłaszania prac mija 30 kwietnia 2018r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu;

- We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 

Bibliotekarze: Beata Stosio, Artur Różycki

====================================================

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BARWNE PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”

1.    Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.

2.    Cele konkursu:

·         zachęcenie dzieci do czytania książek

·         popularyzacja książek i twórczości patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego

·         promocja biblioteki

·         rozwijanie wyobraźni oraz wypowiedzi artystycznej wśród dzieci 

3.    Warunki uczestnictwa:

·         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III

·         każdy uczestnik może przygotować jedną pracę indywidualną (biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych)

·         prace muszą być wykonane samodzielnie

·         praca musi odbiegać od wyglądu ilustracji zawartych w książkach

·         do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, nazwisko wychowawcy)

·         oddane prace przechodzą na własność organizatora

·         złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

·         organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego  korzystania z prac konkursowych 

4.    Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej przygody bohatera książki Kornela Makuszyńskiego KOZIOŁKA MATOŁKA.

Ważne jest, aby praca odbiegała od wyglądu ilustracji z książki. 

5.    Formy pracy:

- A4

- proponowane techniki: pastele, farby plakatowe, tusz kolorowy, ołówek, pisaki, kredki, wydzieranki itp.

6.    Termin dostarczania prac:

Termin dostarczania prac upływa 20 GRUDNIA 2017 r. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej ( za pośrednictwem wychowawcy, jak i osobiście). 

7.    Komisja konkursowa:

Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły Nr 2 w Pruszkowie.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

·         sposób ujęcia tematu

·         walory artystyczne

·         oryginalność projektu

·         kompozycja

·         własna interpretacja 

8.    Finał konkursu:

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w  styczniu 2018.

O szczegółach i dokładnej dacie organizatorzy poinformują laureatów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej – zakładka biblioteka.

Na laureatów czekają nagrody.

Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki i nie będą oddawane.

========================================================

KONKURS „CZYTELNIK ROKU 2017/2018”

Zapraszamy naszych czytelników do rywalizacji o tytuł „Czytelnika roku 2017/2018”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają do naszej szkoły i korzystają ze zbiorów BIBLIOTEKI. Konkurs ma charakter otwarty.

Kryteria przyznania tytułu:

  • Systematyczność wypożyczeni.
  • Liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy na temat przeczytanej książki).
  • Terminowość zwrotów.
  • Przestrzeganie regulaminu biblioteki.

Kategorie:

  • Poziom klas I-III ( najlepszy czytelnik, najlepiej czytająca klasa).
  • Poziom klas IV-VII  (najlepszy czytelnik, najlepiej czytająca klasa).

Czas trwania konkursu 01.10.2017r. – 10.06.2018r.

=============================

PROGRAM "PRACA MIESIĄCA” 

§ 1. ORGANIZATORZY Program "Praca Miesiąca " (dalej: Program) jest częścią programów, prowadzonych na ternie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. Osoba koordynująca Program: Agnieszka Żwirska – nauczyciel plastyki.

§ 2. CELE PROGRAMU 1. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na piękno i wzbudzaniu przeżyć estetycznych. Zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami projektów edukacyjnych, rozwijających umiejętności twórczego myślenia ucznia. 2. Umożliwienie nauczycielom publicznego zaprezentowania swoich pomysłów z zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. 3. Umożliwienie promocji twórczości uczniów na terenie szkoły. 4. Upowszechnienie metod nauczania, sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia, rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych.

§ 3. CZAS TRWANIA 1.Program trwa od 1 września 2016r. do 23 czerwca 2017r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu trwania Programu. 2. Miano „Pracy Miesiąca” będzie przyznawane, co miesiąc, tylko jednej pracy plastycznej.

§ 4. UCZESTNICY 1.W Programie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I –VI Szkoły Podstawowe nr 2 w Pruszkowie. 2. W Programie prace plastyczne będą oceniane w jednej kategorii wiekowej. 3.Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów, bez manualnej pomocy osoby dorosłej.

§ 5. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 1. Do miana tytułu „Pracy Miesiąca” mogą ubiegać się prace wystawione i eksponowane w salach wykładowych i na korytarzach szkoły. 2.Prace powinny być wykonane na zajęciach w szkole. Uczestnicy wykonują pracę plastyczne zgodnie z wymaganiami i wskazówkami nauczycieli prowadzących zajęcia. 3.Propozycje prac plastycznych uczniów bądź grup twórczych, zgłasza nauczyciel prowadzący. 4. Prace plastyczne powinny być dostarczone do koordynatora Programu, do 10-tego dnia następnego miesiąca.

§ 6. PRZEBIEG PROGRAMU
1.Wybrane „Prace Miesiąca” nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
2.Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: • imię i nazwisko autora pracy, • klasa autora pracy, • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
3. Prace plastyczne nie powinny przekraczać formatu (50x50cm). Technika dowolna.
4.Prace wybierają wyłącznie w/w koordynatorzy. Komisja oceniając prace plastyczne będzie brała pod uwagę walory artystyczne i merytoryczne wystawionych prac, a w szczególności: a) trafność doboru tematu pracy, b) jakość wykonania, c) stopień trudności wykonania, d) oryginalność.
5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje każdego drugiego tygodnia przyszłego miesiąca. Przykład: „Praca Miesiąca- września” – zostaje ogłoszona publicznie w drugim tygodniu października. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.Autor pracy zostaje nagrodzony. Informacja o laurze – nagrodzie, zostaje przekazana do wiadomości rodzicom (opiekunom) laureata oraz uczniom na apelu szkolnym. Zdjęcie pracy będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły. Praca zostanie oprawiona i umieszczona w Galerii Szkolnej.
7.Wręczenie nagrody następuje w dogodnym miejscu dla laureata.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Regulamin Konkursu  Szkolnego „OMNIBUS”

Niniejszy regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa, zasady przebiegu konkursu, kryteria oraz sposób oceny. Koordynatorem konkursu są Pani  Dorota Rybarczyk, Pani Małgorzata Powązka – Jacaszek oraz Pani Magdalena Piasecka.

I. Cele konkursu:
1. rozwijanie wiedzy  wśród uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej nr 2.
2. rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności.
3. rozwijanie zainteresowań, możliwości, potrzeb uczniów
4. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
5. wyrabianie nawyku samokształcenia,
6. odkrywanie talentów wśród dzieci,
7. potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie,
8. kształtowanie wrażliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka,
9. pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły,
10. ukierunkowanie i rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.
II. Organizacja konkursu.
1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, wytypowani przez wychowawczynię do kolejnych zadań.
2. Rozwiązanie zadań odbywa się na terenie szkoły w wyznaczonym przez organizatora terminie.
III. Uczestnicy i przebieg konkursu.
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie z klasy I, II i III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału u wychowawcy klasy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
IV. Zadania i zasady oceny prac konkursowych.
a. zakres materiału obejmuje wiadomości (zgodnie z podstawą programową obowiązującą w szkole podstawowej),
b. czas rozwiązania zadań konkursowych wynosi 45 minut,
c. rozwiązania oceniane są przez Komisję Konkursową,
d. podstawą oceny jest zgodność udzielonej odpowiedzi z ustalonym przez Komisję Konkursową kluczem odpowiedzi,
e. rozwiązania niezgodne z regulaminem i niesamodzielne, nie będą oceniane.
V. Komisja Konkursowa.
1. Do zadań Komisji Konkursowej należą:
a. opracowanie zadań konkursowych do dwóch etapów,
b. opracowanie klucza odpowiedzi do zadań,
c. przeprowadzenie konkursu,
d. sprawdzenie prac i wyłonienie finalistów,
e. ocena prac finałowych i wyłonienie zwycięzców,
f. powiadomienie uczestników o wynikach poszczególnych etapów.
2. Skład komisji konkursowej będzie wybierany przed każdym z konkursów spośród  nauczycieli SP2 – edukacji wczesnoszkolnej  w Pruszkowie.
VI. Nagrody.
1. Komisja Konkursowa przyzna każdej klasie punkty, które pod koniec roku zostaną zsumowane, następnie  przyznane zostaną nagrody – w każdym poziomie klas.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – dyplomy oraz nagrodę pieniężną.

Kontakt

Home
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie
Phone
+48 (22) 758-79-74
Email
http://sp2pruszkow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria

This album doesn't contain any items