Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

 ============================

16 LISTOPADA 2017r.

14 GRUDNIA 2017r.

15 LUTEGO 2018r.

15 MARCA 2018r.

12 KWIETNIA 2018r.

24 MAJA 2018r.

7 CZERWCA 2018r.

ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZ. 18:30

===========================================================================

PROTOKÓŁ NR 1
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUSZKOWIE - 19.10.2017 GODZ. 18:00 (Wersja skrócona)
1.      Powitanie zebranych i przekazanie listy obecności.
2.      Powołanie przewodniczącego zebrania.
3.      Powołanie sekretarza zebrania.
4.      Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców.
5.      Projekt planu finansowego na rok 2017/2018.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ewentualnie powołanie nowej.
7.      Wniosek absolutorium.
 1. Uzupełnienie lub wybory nowych członków do Prezydium Rady Rodziców.
9.      Powołanie Komisji Regulaminowej.
10.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11.  Powołanie Komisji Wyborczej.
12.  Sprawy bieżące Dyrekcji Szkoły.
13.  Dyskusja – wolne wnioski.
PROTOKÓŁ NR 2 
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUSZKOWIE - 16.11.2017 GODZ. 18:30 (Wersja skrócona)
Ad. 1 Powitano zgromadzonych i przekazano listy obecności. Ustalono obecność członków RR. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania uchwał.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.
Ad. 2 Wszyscy uczestnicy złożyli zobowiązanie  do zachowania poufności dotyczącego spotkań RR.
Ad. 3 Rada Rodziców zaakceptowała jednogłośnie nowy regulamin RR. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce RR.
Ad. 4 Dyrektor Pan Marek Śrębowaty omówił szczegółowo plan montażu kamer na zewnątrz szkoły obejmujące: boisko szkolne, wejście główne – pomnik oraz furtkę, wejście przy Sali gimnastycznej, parking, patio, piwnice obejmujące szafki oraz wewnątrz przy głównym wejściu na strefę dla rodziców.
Ad. 5 Poruszono temat prac domowych pod względem ilości.
Ad. 6 Rada Rodziców przyjęła jednogłośnie uchwałę o wysokości stawki na konkursy. Decyzją Rady przyznano kwotę 200, 00 zł na rocznik oraz 200,00 zł na grupę.
Prezydium zgodnie ze złożonymi podaniami przyjęło następujące uchwały dotyczące dofinansowania konkursów w SP nr 2:
-         1.600,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach z języka angielskiego
-         1.200,00 zł na konkursy zorganizowane przez Duży Samorząd Uczniowski
-         600,00 zł na nagrody w cyklu konkursów “Mały literat” zorganizowanych dla uczniów klas III
-         200,00 zł dla zwycięzców konkursów z klas I - III organizowanych przez Mały Samorząd Uczniowski
-         500,00 zł na  “Mam Talent”
-         1.000,00 zł na dofinansowanie Międzynarodowego Dnia Tańca W SP nr 2
-         3.500,00 zł na organizację konkursu Omnibus skierowanego dla uczniów klas I – III
-         1.000,00 zł przeznaczono na Szkolne Koło Podróżnika
Zgodnie z przyjętymi w planie budżetu założeniami podjęto uchwałę o dofinansowaniu zakupu strojów dla zespołu tanecznego Super 2.
Dodatkowo na prośbę wychowawcy klasy w podjęto decyzję o dofinansowaniu w kwocie 100,00 zł kilkudniowej wycieczki dla ucznia ww klasy.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Ad. 7 Przyjęto uchwałę o całkowitym sfinansowaniu uczestnictwa i materiałów dla dzieci zakwalifikowanych do udział w konkursach na zewnątrz szkoły.
Ad. 8 RR przyjęła uchwałę o zakupie podręczników na kwotę 292,00 zł – pomocy na warsztaty prowadzone przez bibliotekę szkolną. Zakupione pozycje zostają na wyposażeniu biblioteki do dyspozycji wszystkich dzieci.
Ad. 9 Na prośbę nauczycieli wychowania fizycznego podjęto uchwałę o dofinansowaniu stołu do pin – ponga w kwocie 1.000,00 zł.
Ad. 10 Dyrektor przedstawił plan modernizacji szkoły. Omówiono proces montażu oraz funkcjonowania lodowiska przy SP nr 2.
Dyrektor poinformował, iż dnia 23 listopada odbędzie się spotkanie z Akademią Tańca  Reliese z okazji X Międzynarodowego Dnia Tańca
Ad. 11 Poruszono temat higieny dzieci w szkole. Dyrektor zapewnił o natychmiastowych interwencjach w przypadku jakichkolwiek
zgłoszeń ze strony dzieci, rodziców czy nauczycieli.
Omówiono program „Lubię się uczyć” – programu dofinansowanego ze środków unijnych. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 1310 uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych 40 nauczycieli.
 
 PROTOKÓŁ NR 3
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUSZKOWIE - 14.12.2017 GODZ. 18:30
 1. Powitanie zebranych i przekazanie listy obecności.
 2. Omówienie problemu prac domowych w klasach III.
 3. Omówienie konferencji dla Rad Rodziców dla przedszkoli i szkół.
 4. Dofinansowanie obiadów podczas „Zimy w mieście 2018” – dwoje dzieci.
 5. Nagrody na konkursy.
 6. Dyskusja – wolne wnioski.
 Ad. 1 Powitano zgromadzonych i przekazano listy obecności. Ustalono obecność członków RR. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania uchwał.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.
Ad. 2 Powrócono do tematu prac domowych w klasach trzecich. Ustalono, że sprawa została rozwiązany na poziomie klasy podczas spotkania rodziców z wychowawcą.
Ad. 3 Przedstawiono materiały w celu zapoznania się z nowymi przepisami i uprawnieniami Rady Rodziców.
Ad. 4 Rada Rodziców podjęła uchwałę o dofinansowaniu obiadów dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie w miesiącu grudniu.
Ad. 5 Rada Rodziców przyjęła jednogłośnie uchwałę o dofinansowaniu nagród dla uczestników konkursu wiedzy o HIV i AIDS w wysokości 200,00 zł.
Ad. 6 Złożono wniosek o otwarcie drzwi zewnętrznych na patio Szkoły. Wniosek poddany do rozstrzygnięcia Dyrektorowi Szkoły.
Prezydium podjęło temat lodowiska przy Szkole. Z informacji uzyskanych od       pracowników Szkoły ustalono, iż terminem otwarcie będzie okres 28 grudzień 2017r. czynne w godzinach: 8:00 – 14:00 dla uczniów Szkół z terenu pruszkowskiego, w godzinach: 16:00 – 21:00 dla wszystkich zainteresowanych. Lodowisko będzie bezpłatne. Przy lodowisku znajdować się będzie wypożyczalnia łyżew. Do ustalenia czy w okresie Ferii w mieście 2018 wypożyczalnia dla uczniów Naszej Placówki będzie bezpłatna.
 W zebraniu udział wzięło 8  osób. Wszyscy nieobecni rodzice zostali prawidłowo powiadomieniu o terminie i godzinie spotkania. Ogół zebranych podjął na wniosek przewodniczącego decyzję o kontynuowaniu zebrania i uznania go za prawomocne.
 
PROTOKÓŁ NR 4
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUSZKOWIE - 15.02.2017 GODZ. 18:30
 
 1. Powitanie zebranych i przekazanie listy obecności
 2. Librus – omówienie
 3. Nagrody na konkursy
 4. Sprawy bieżące Dyrekcji Szkoły
 5. Dyskusja – wolne wnioski 
Ad. 1 Powitano zgromadzonych i przekazano listy obecności. Ustalono obecność członków RR. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania uchwał.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.
 Ad. 2 Ustalono, iż kody do systemu Librus muszą ostatecznie zostać odebrane przez rodziców do końca czerwca 2017. W związku, z tym, iż w obecnym roku szkolnym 2017/2018 podstawowym dziennikiem jest dziennik w wersji papierowej, wszelkie niedociągnięcia wynikające z wdrażania szkoły w system obsługi elektronicznej muszą zostać rozwiązane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor Marek Śrębowaty zapewnił, iż placówka jest technicznie przygotowana na wprowadzenie nowego systemu.
Ad. 3 Rada podjęła dwie uchwały o dofinansowaniu nagród na dwa konkursy fotograficzne: dla uczniów klas 7 „Zapach świąt” kwotę 200,00 zł. Dla uczniów klas 5-7 „Zrób sobie zdjęcie ze sztuką” kwotę 200,00 zł.
Jednocześnie Prezydium podjęło decyzję o wprowadzeniu zasady, iż w kolejnym roku szkolnym wszelkie konkursy muszą zostać zgłoszone do końca października 2018 r. Konkursy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Ad. 4
 1. Dyrektor Szkoły poinformował, iż prowadzone są rozmowy w sprawie przedłużenia funkcjonowania lodowiska przy Szkole. Ustalono, iż lodowisko cieszy się ogromnym zainteresowanie, dziennie odwiedzane jest przez ok 500-550 osób (wliczając uczniów szkół).
 2. Dyrektor przedstawił ogólny plan zagospodarowania placu za szkołą – w obecnym roku szkolnym ma powstać boisko do gry w piłkę siatkową plażową. Wszelkie prace remontowe mogą potrwać ok dwóch lat. Na boisku do gry w piłkę nożną w okresie do maja 2018 zamontowane zostaną piłkołapy.
 Dyrektor przypomniał, iż rekolekcje odbywać będą się w dniach: 19,20,21 marzec 2018.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami dzieci najpierw przychodzą do szkoły, ze szkoły wraz z opiekunem udają się na zajęcia rekolekcyjne.
 1. W związku z rozpoczynającym się okresem rozliczeniowym Dyrekcja prosi o przekazywanie 1% podatku na rzecz Szkoły. Numer KRS: 0000207472 Nasz ID …………… Przekazane środki przeznaczone będą na pracownię multimedialną.
 2. Dyrektor poinformował Radę Rodziców, iż Szkoła od września 2018 zostanie administratorem domu katechetycznego przy kościele pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP. Do decyzji Dyrekcji pozostaje, które klasy w roku szkolnym 2018/2019 zostaną tam przeniesione, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty wynikające z działalności Placówki.
 Ad. 5
 1. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o przedłużeniu umowy z biurem księgowym „Kornak i Wspólnicy” sp. z o.o.
 2. Rada Rodziców została wprowadzona w plan projektu obywatelskiego, którego założeniem jest wybudowanie dodatkowego placu zabaw na terenie szkoły, padły propozycje wybudowania betonowych stołów do ping-ponga, piłkarzyków, montaż huśtawek, piaskownicy, itp.
 3. Podjęto dyskusję na temat bezpieczeństwa dziecka w sieci. Dyrektor poinformował, iż wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów informatycznych są uczuleni na kontrolę stanowisk komputerowych, przed jaki i po zajęciach. Dodatkowo w szkole funkcjonuje program kontroli rodzicielskiej.
 4. Poruszono temat bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły wynikający z niestosowania się do zasady zakazu wprowadzania psów. Ustalono, iż każdy incydent zostanie zgłaszany na straż miejską celem zaprzestania ww sytuacjom.
  W zebraniu udział wzięło 9  osób. Wszyscy nieobecni rodzice zostali prawidłowo powiadomieniu o terminie i godzinie spotkania. Ogół zebranych podjął na wniosek przewodniczącego decyzję o kontynuowaniu zebrania i uznania go za prawomocne.
 
 

Kontakt

Home
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie
Phone
+48 (22) 758-79-74
Email
http://sp2pruszkow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria

This album doesn't contain any items