REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas IV - VI UŚMIECHNIĘTE KSIĄŻKI KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie
 2. Cele konkursu:
 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja książek i twórczości patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego
 • promocja biblioteki
 • rozwijanie wyobraźni oraz wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI
 • każdy uczestnik może przygotować jedną pracę indywidualną (biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych)
 • prace muszą być wykonane samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, tytuł książki do której wykonana jest ilustracja)
 • oddane prace przechodzą na własność organizatora
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych
 1. Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej przygody bohatera dowolnej książki Kornela Makuszyńskieg
 2. Formy pracy: format pracy – praca przestrzenna, wielkość i technika dowolna.
 3. Termin dostarczania prac: Termin dostarczania prac upływa 25.02.2019 r. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej ( za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście).
 4. Komisja konkursowa: Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły Nr 2 w Pruszkowie.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, kompozycja, własna interpretacja

 1. Finał konkursu: Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w  dniu obchodów Dnia Patrona. O szczegółach i dokładnej dacie organizatorzy poinformują laureatów. Na zwycięzców  czekają nagrody.

Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki i nie będą oddawane.

 

===================================

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas I - III UŚMIECHNIĘTE KSIĄŻKI KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest: Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie
 2. Cele konkursu:
 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja książek i twórczości patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego
 • promocja biblioteki
 • rozwijanie wyobraźni oraz wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III
 • każdy uczestnik może przygotować jedną pracę indywidualną (biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych)
 • prace muszą być wykonane samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, tytuł książki do której wykonana jest ilustracja)
 • oddane prace przechodzą na własność organizatora
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych
 1. Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej przygody bohatera dowolnej książki Kornela Makuszyńskiego.
 1. Formy pracy: format pracy – praca płaska, wielkość i technika dowolna.
 2. Termin dostarczania prac: termin dostarczania prac upływa 25.02.2019r. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej ( za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście).
 3. Komisja konkursowa: Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły Nr 2 w Pruszkowie.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, kompozycja, własna interpretacja.

 1. Finał konkursu: Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w  dniu obchodów Dnia Patrona. O szczegółach i dokładnej dacie organizatorzy poinformują wyróżnionych. Na laureatów czekają nagrody.

 Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki i nie będą oddawane.

 

====================================

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2018/2019”

Organizator: Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

Cele konkursu:

 • Zapewnienie aktywnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pomoc w odkrywaniu pasji
 • Popularyzacja biblioteki, książki i czytelnictwa

Czas trwania konkursu: 03.09.2018 do 15.06.2019 r

Kategorie:

 • Poziom klas I-III – czytelnik roku, najlepiej czytająca klasa
 • Poziom klas IV-VII – czytelnik roku, najlepiej czytająca klasa

Zasady uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych. Dodatkowych informacji udziela pracownik biblioteki.

Kryteria przyznania tytułu:

 • Systematyczność wypożyczeń
 • Liczba wypożyczonych książek ( bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy na temat przeczytanej książki)
 • Terminowość zwrotów
 • Przestrzeganie regulaminu biblioteki

Dodatkowe informacje: laureaci zostaną nagrodzeni – dla klasy puchar + dyplom, indywidualnie nagroda rzeczowa + dyplom + ocena „6” z j. polskiego (cząstkowa).

 

=====================================================================

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO biblioteki Szkoły  Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

 1. ORGANIZATOR
 • Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. 
 1. ADRESAT KONKURSU
 • Uczniowie klas 7 i 8.
 1. CELE KONKURSU
 • opracowanie logo biblioteki;
 • zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej.
 1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów logo biblioteki, które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
 • Logo powinno oprócz znaku graficznego zawierać nazwę: Biblioteka SP2 w Pruszkowie
 • Logo powinno być dziełem jednego ucznia.
 • Projekt powinien być przygotowany na kartce formatu A4.
 1. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenie podlegają:   oryginalność koncepcji; estetyka; funkcjonalność projektu.

 1. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs organizowany jest tylko na etapie szkolnym.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze.
 1. TERMINARZ KONKURSU

Ostateczny termin dostarczenia pracy to 25.01.2019 r

Prace podpisane przekazujemy do biblioteki szkolnej.

 1. NAGRODY
 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, której autor otrzyma nagrodę rzeczową.
 2. Wszystkie projekty zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszonych projektów Organizator dokona ich stosownej
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej szkoły.
 1. WARUNKI KONKURSU
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
 3. projekt logo jest jego  pomysłem  autorskim  oraz   nie  narusza  praw autorskich osób trzecich;
 4. przenosi prawa autorskie na organizatorów w zakresie  niezbędnym  do jego publikacji i innego rozpowszechniania;
 5. logo nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane;
 6. przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych  wobec  Organizatora konkursu  w  sprawie  naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu;
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 8. Praca nagrodzona staje  się  własnością Organizatora,  a  jej  autor przenosi prawa autorskie do logo na Organizatora.
 9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów.
 11. Organizator konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji zwycięskiego  projektu,  z poszanowaniem  oryginalnej  formy,  w  celu  jego skuteczniejszego wykorzystania.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

================================================

PROGRAM "PRACA MIESIĄCA” 

§ 1. ORGANIZATORZY Program "Praca Miesiąca " (dalej: Program) jest częścią programów, prowadzonych na ternie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. Osoba koordynująca Program: Agnieszka Żwirska – nauczyciel plastyki.

§ 2. CELE PROGRAMU 1. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na piękno i wzbudzaniu przeżyć estetycznych. Zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami projektów edukacyjnych, rozwijających umiejętności twórczego myślenia ucznia. 2. Umożliwienie nauczycielom publicznego zaprezentowania swoich pomysłów z zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. 3. Umożliwienie promocji twórczości uczniów na terenie szkoły. 4. Upowszechnienie metod nauczania, sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia, rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych.

§ 3. CZAS TRWANIA 1.Program trwa od 1 września 2016r. do 23 czerwca 2017r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu trwania Programu. 2. Miano „Pracy Miesiąca” będzie przyznawane, co miesiąc, tylko jednej pracy plastycznej.

§ 4. UCZESTNICY 1.W Programie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I –VI Szkoły Podstawowe nr 2 w Pruszkowie. 2. W Programie prace plastyczne będą oceniane w jednej kategorii wiekowej. 3.Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów, bez manualnej pomocy osoby dorosłej.

§ 5. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 1. Do miana tytułu „Pracy Miesiąca” mogą ubiegać się prace wystawione i eksponowane w salach wykładowych i na korytarzach szkoły. 2.Prace powinny być wykonane na zajęciach w szkole. Uczestnicy wykonują pracę plastyczne zgodnie z wymaganiami i wskazówkami nauczycieli prowadzących zajęcia. 3.Propozycje prac plastycznych uczniów bądź grup twórczych, zgłasza nauczyciel prowadzący. 4. Prace plastyczne powinny być dostarczone do koordynatora Programu, do 10-tego dnia następnego miesiąca.

§ 6. PRZEBIEG PROGRAMU
1.Wybrane „Prace Miesiąca” nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
2.Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: • imię i nazwisko autora pracy, • klasa autora pracy, • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
3. Prace plastyczne nie powinny przekraczać formatu (50x50cm). Technika dowolna.
4.Prace wybierają wyłącznie w/w koordynatorzy. Komisja oceniając prace plastyczne będzie brała pod uwagę walory artystyczne i merytoryczne wystawionych prac, a w szczególności: a) trafność doboru tematu pracy, b) jakość wykonania, c) stopień trudności wykonania, d) oryginalność.
5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje każdego drugiego tygodnia przyszłego miesiąca. Przykład: „Praca Miesiąca- września” – zostaje ogłoszona publicznie w drugim tygodniu października. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.Autor pracy zostaje nagrodzony. Informacja o laurze – nagrodzie, zostaje przekazana do wiadomości rodzicom (opiekunom) laureata oraz uczniom na apelu szkolnym. Zdjęcie pracy będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły. Praca zostanie oprawiona i umieszczona w Galerii Szkolnej.
7.Wręczenie nagrody następuje w dogodnym miejscu dla laureata.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

==========================================================================

Regulamin Konkursu  Szkolnego „OMNIBUS”

Niniejszy regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa, zasady przebiegu konkursu, kryteria oraz sposób oceny. Koordynatorem konkursu są Pani  Dorota Rybarczyk, Pani Małgorzata Powązka – Jacaszek oraz Pani Magdalena Piasecka.

I. Cele konkursu:
1. rozwijanie wiedzy  wśród uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej nr 2.
2. rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności.
3. rozwijanie zainteresowań, możliwości, potrzeb uczniów
4. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
5. wyrabianie nawyku samokształcenia,
6. odkrywanie talentów wśród dzieci,
7. potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie,
8. kształtowanie wrażliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka,
9. pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły,
10. ukierunkowanie i rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.
II. Organizacja konkursu.
1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, wytypowani przez wychowawczynię do kolejnych zadań.
2. Rozwiązanie zadań odbywa się na terenie szkoły w wyznaczonym przez organizatora terminie.
III. Uczestnicy i przebieg konkursu.
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie z klasy I, II i III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału u wychowawcy klasy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
IV. Zadania i zasady oceny prac konkursowych.
a. zakres materiału obejmuje wiadomości (zgodnie z podstawą programową obowiązującą w szkole podstawowej),
b. czas rozwiązania zadań konkursowych wynosi 45 minut,
c. rozwiązania oceniane są przez Komisję Konkursową,
d. podstawą oceny jest zgodność udzielonej odpowiedzi z ustalonym przez Komisję Konkursową kluczem odpowiedzi,
e. rozwiązania niezgodne z regulaminem i niesamodzielne, nie będą oceniane.
V. Komisja Konkursowa.
1. Do zadań Komisji Konkursowej należą:
a. opracowanie zadań konkursowych do dwóch etapów,
b. opracowanie klucza odpowiedzi do zadań,
c. przeprowadzenie konkursu,
d. sprawdzenie prac i wyłonienie finalistów,
e. ocena prac finałowych i wyłonienie zwycięzców,
f. powiadomienie uczestników o wynikach poszczególnych etapów.
2. Skład komisji konkursowej będzie wybierany przed każdym z konkursów spośród  nauczycieli SP2 – edukacji wczesnoszkolnej  w Pruszkowie.
VI. Nagrody.
1. Komisja Konkursowa przyzna każdej klasie punkty, które pod koniec roku zostaną zsumowane, następnie  przyznane zostaną nagrody – w każdym poziomie klas.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – dyplomy oraz nagrodę pieniężną.