COMENIUS I

„Food across Europe” 

W czasie starań Polski o wejście w skład Unii Europejskiej stało się oczywiste dla dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły, że należałoby dokonać czegoś, co zbliży uczniów choć o krok do tego ważnego celu. Nawet nie będąc członkiem Unii Europejskiej mogliśmy w tym czasie realizować to, co we wszystkich deklaracjach było podkreślane: modernizację funkcjonowania szkoły, podniesienie jakości kształcenia przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, obowiązkową naukę języka obcego, wprowadzanie wiedzy o życiu i kulturze innych państw.

Głównymi celami projektu było:

  • poznanie innych krajów europejskich i ich historii oraz kultury,
  • pobudzanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami krajów europejskich, nadanie edukacji europejskiego wymiaru,
  • wykorzystanie środków masowego przekazu i technik multimedialnych.

Przed rozpoczęciem pracy nad projektem „Food across Europe” na podstawie celów głównych sformułowaliśmy cele szczegółowe dla uczniów i nauczycieli. Stały się one siłą napędową naszego projektu.

Uczniowie podczas pracy nad projektem rozwijali swoją wiedzę geograficzną i historyczną o krajach partnerskich. Ponadto podnosili swoją motywację do nauki i zdobywania wiedzy, uczyli się posługiwać w praktyce językiem angielskim, co niewątpliwie wpłynęło na zrozumienie ważności nauki języka obcego. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia było także nauczenie się przez uczniów myślenia o swojej tożsamości europejskiej poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz poznanie różnych sposobów własnej prezentacji.

Nauczyciele biorący udział w projekcie „Food across Europe” zapoznawali się z nowymi metodami nauczania i materiałami dydaktycznymi. Ponadto poznali systemy edukacyjne obowiązujące w krajach partnerskich oraz metody zarządzania szkołami. Udział w projekcie przyczynił się także do rozwijania umiejętności współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami a także ich rodzicami. Podczas trzyletniej pracy nad projektem stworzono bazę środków dydaktycznych, która była wykorzystywana na zajęciach edukacyjnych także obecnie.

Cały projekt „Food across Europe” został podzielony na osiem grup tematycznych: „Ulubione posiłki”, „ Kuchnia regionalna”, „Chleb i ciasta”, „Przetwory mleczne”, „Słodycze”, „Owoce i warzywa”, „Zdrowa żywność”, „Żywienie i przyzwyczajenia żywieniowe”. Realizacja każdej z grup tematycznych polegała na przygotowaniu odpowiedniego materiału dotyczącego danego zagadnienia a więc prac plastycznych, albumów tematycznych, plansz oraz przepisów kulinarnych. Całość materiału została przesłana do szkół partnerskich. Po otrzymaniu materiałów, uczniowie zapoznali się z nimi, omawiali je, poszukiwali różnic i podobieństw w sposobach przygotowywania potraw, sporządzali wystawy prac oraz sami starali się przygotowywać posiłki według przepisów przysłanych przez naszych partnerów. Dla ułatwienia początkowej pracy nad projektem nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zostali podzieleni na zespoły. Każdemu zespołowi (tworzyły go klasy 1 – 6 oznaczone literą A, B, C, D, E ) przydzielono konkretny kraj partnerski i nauczyciela opiekuna. Zespół np. A zbierał i opracowywał materiał dotyczący historii, kultury i kuchni Hiszpanii. W dalszych etapach realizacji nastąpił podział według grup wiekowych – klasy kształcenia zintegrowanego i klasy starsze szkoły podstawowej 4 – 6. Przy ustalaniu zakresu prac starano się zawsze, aby stopień trudności odpowiadał możliwościom uczniów z danej grupy wiekowej, aby ich zachęcał a nie zniechęcał do udziału w projekcie.

Uczniowie klas 1 – 3 wykonywali prace plastyczne i proste potrawy, a młodzież z klas 4 – 6 przygotowywała albumy i przepisy, które wymagały większych umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz sprawności manualnych. Uczniowie byli zawsze wspomagani przez swoich nauczycieli. Przez cały okres pracy nad poszczególnymi zagadnieniami również i rodzice uczniów bardzo aktywnie włączyli się do pomocy poprzez organizację wystaw, gromadzenie materiałów i przygotowywanie przepisów. Współpracowali przy wykonywaniu albumów i plansz, filmowali i fotografowali przygotowywanie posiłków oraz wspierali dzieci i nauczycieli w tłumaczeniu tekstów.

Podczas całego okresu realizacji projektu „Food across Europe” dwa razy w roku odbywały się spotkania uczestników w jednym z krajów partnerskich. Pierwsze spotkanie, przygotowawcze, w czasie, którego ustalono terminy rozpoczęcia projektu i wizyt w krajach partnerskich, formy realizacji, tematykę oraz finansowanie projektu, odbyło się w Martinniemi w 1998 roku, a kolejne w Vigo, Pruszkowie, BolZano, Staffanstorp, Aalst oraz ostatnie w Finlandii. W czasie tych spotkań partnerzy dokonywali ewaluacji realizacji kolejnych etapów projektu, planowano dalszą pracę, analizowano trudności i korzyści, ustalano zawartość i wygląd książki kucharskiej. Podczas spotkań organizatorzy starali się zapoznać gości ze swoim krajem, zwrócić uwagę na wszystkie podobieństwa i różnice w tradycjach, kulturze, sposobach odżywiania.

We wszystkich krajach zapoznawano uczestników z funkcjonującymi w nich systemami edukacyjnymi, umożliwiano zwiedzanie szkół podstawowych i średnich, oglądanie lekcji. W czasie spotkań z uczniami partnerzy rozmawiali o swoich krajach, odpowiadali na pytania uczniów, które świadczyły ich zainteresowaniu życiem kolegów w innych krajach. Organizowano spotkania z władzami miasta i oświaty. Po każdej z wizyt nauczyciele uczestniczący w niej opowiadali swoim uczniom o szkole partnerskiej i jej uczniach, przekazywali listy, pokazywali zdjęcia. Zaś swoim kolegom i koleżankom – nauczycielom przekazywali informacje dotyczące systemu edukacji oraz wskazówki do wykorzystania we własnej szkole. Po wizytach przygotowywano wystawy prac otrzymanych od partnerów.

Czas pomiędzy wizytami wypełniony był pracą nad kolejnymi zagadnieniami, regularną wymianą informacji drogą elektroniczną, przesyłaniem materiałów, opracowywaniem i dyskusją nad otrzymanymi materiałami oraz umacnianiem więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami. Długi okres realizacji projektu sprawił, że kontakty między nauczycielami stały się nie tylko kontaktami służbowymi. Korespondencja pomiędzy uczniami przebiegała według ustalonego harmonogramu, który powstał przy założeniu, że dzieci ze wszystkich krajów powinny się poznać ze sobą. Dlatego też, starano się, aby szkoły często wymieniały się adresami uczniów i żeby korespondencja przebiegała systematycznie. W czasie ostatniego spotkania ustalono, że dzieci powinny utrzymywać ze sobą kontakt nawet po zakończeniu realizacji programu. Tak też się stało, do dnia dzisiejszego przetrwała część przyjaźni zawartych w ten sposób.

Efektem ponad trzyletniej pracy nad projektem „Food across Europe” było wydanie międzynarodowej książki kucharskiej dla dzieci. Powstała ona przy udziale wszystkich uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich. Książka zawiera 36 przepisów na potrawy wybrane z realizowanych zagadnień tematycznych: „Ulubione posiłki”, „ Kuchnia regionalna”, „Chleb i ciasta”, „ Przetwory mleczne”, „Słodycze”, „Owoce i warzywa”, „Zdrowa żywność”, „Żywienie i przyzwyczajenia żywieniowe”. Każdy kraj umieścił w książce kucharskiej swoje przepisy w języku ojczystym i języku angielskim. Uczniowie naszej szkoły wybrali przepisy na bigos, pierogi z kapustą i grzybami, mazurek, naleśniki z serem, sałatkę jarzynową oraz kulki kokosowe. Licząca 85 stron książka to nie tylko przepisy i zdjęcia, ale także wielojęzyczny słowniczek ze wszystkimi potrzebnymi do wykonania potraw słowami i wyrażeniami. Każdy, kto będzie czytał tą książkę znajdzie tu również informacje o szkołach uczestniczących w projekcie „Food across Europe”.

Ogromnym sukcesem naszej szkoły było to, iż praca plastyczna dwóch uczennic naszej szkoły została wybrana na tę, która będzie stanowić okładkę książki kucharskiej. Przy wymienianiu rezultatów projektu nie można pominąć CD-romu, który powstał przy wyłącznej pracy uczniów ze szkoły w BolZano. Jest to multimedialna prezentacja świąt i uroczystości charakterystycznych dla danego kraju wykonana w bardzo pomysłowy sposób, przyciągający uwagę każdego oglądającego.

 

COMENIUS II

 

“Message to the future” – PRZESŁANIE DO PRZYSZŁOŚCI

 

Projekt poświęcony był kulturze narodowej z przeszłości i teraźniejszości krajów partnerskich. Był też próbą stworzenia wspólnej kultury dla przyszłości. Założeniem projektu było lepsze poznanie własnej kultury i porównanie jej z kulturą innych krajów.

Cele szczegółowe projektu:

Poznanie innych krajów europejskich i ich historii oraz kultury.

Pobudzanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami krajów europejskich.

 Nadanie edukacji europejskiego wymiaru.

Wykorzystanie środków masowego przekazu i technik multimedialnych.

Nawiązanie przyjaźni i nauczenie się międzynarodowej współpracy.

Dla uczniów:

Rozwijanie wiedzy geograficznej i historycznej o krajach europejskich.

Kształtowanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy.

Nauczenie się posługiwania się bez kompleksów językiem obcym i zrozumienie ważności jego nauki.

Poznanie własnej kultury jako początek poznawania innych kultur.

Nauczenie się myślenia o tożsamości europejskiej poprzez konfrontację z innymi kulturami.

 Nauczenie się różnych sposobów własnej prezentacji.

Dla nauczycieli:

Poznanie nowych metod nauczania i materiałów dydaktycznych.

Poznanie systemów edukacji w innych krajach europejskich.

Rozwijanie umiejętności współpracy.

Poznanie metod zarządzania szkołami.

Stworzenie bazy środków dydaktycznych do wykorzystania po zakończeniu projektu.

W czasie pierwszego roku uczniowie pracowali nad legendami, które były źródłem wiedzy o przeszłości. W każdej z czterech szkół (Polska, Belgia, Hiszpania, Finlandia) dzieci wybrały jedną najbardziej znaną legendę i wysłały ją do partnerów. Jednak zanim została ona poznana, dzieci musiały stworzyć własną legendę/historię na podstawie 20 słów otrzymanych od partnerskich szkół. Po pierwszym roku w każdej ze szkół powstała wielojęzyczna książeczka zawierająca legendy i rysunki wykonane przez uczniów.

W czasie drugiego roku projektu pracowaliśmy nad przedstawieniem teraźniejszości. Każda ze szkół wybrała piosenki dla szkół partnerskich. Dzieci uczyły się ich oraz przygotowywały choreografię. Na zakończenie została nagrana płyta CD oraz DVD z tańcami i piosenkami.

Trzeci etap projektu był najistotniejszy. W ciągu tego roku dzieci starały się stworzyć wspólną kulturę wyimaginowanego kraju, opartą na różnych aspektach kulturowych, o których dowiedziały się od siebie samych. Powstało „pudełko – niespodzianka” w celu zaprezentowania tej wspólnej kultury europejskiej i wysłania jej do przyszłości.

Realizując ten projekt staraliśmy się nauczyć dzieci porozumiewania się poprzez muzykę, taniec i rysunki z ludźmi z innych krajów.

 

 

COMENIUS III

Głównym celem projektu było pokazanie różnic i podobieństw między krajami partnerskimi, docenienie indywidualnego dziedzictwa oraz bycia z niego dumnym.

We współczesnym świecie bardzo ważne jest nauczenie młodego pokolenia tolerancji i otwartości wobec innych narodów. Najlepszym sposobem, aby to zrobić było spotykanie się, rozmawianie oraz podejmowanie wspólnych działań. I taki cel został osiągnięty dzięki wizytom partnerów.

Uczniowie i nauczyciele poznali koncepcje świąt oraz uroczystości, ważnych dla każdego partnera. Wszyscy starali się pokazać swoją kulturę oraz wartości narodowe m.in. poprzez zdjęcia, filmy, zdjęcia, e-mail, WWW, broszury, czasopisma, rysunki. Nauczyli się doceniać, szanować inne narody.

Dzięki projektowi uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych. Jednakże nie tylko język angielski był najważniejszym językiem, ale także turecki, polski, niemiecki i włoski. Zauważenie różnic między tymi językami było również celem projektu. 

Nauczyciele uświadomili sobie jak ważne jest wprowadzenie edukacji międzykulturowej. Mieli także możność wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz metod pracy.

Cele projektu były zrealizowane poprzez: stworzenie wielojęzycznego mini słownika dotyczącego wspólnej terminologii edukacyjnej, przewodnika turystycznego, magazynów projektu, strony internetowej projektu, śpiewnika i płyty CD z piosenkami, DVD z tańcami i świętami, kalendarza na 2015 rok oraz mini książki kucharskiej.

Większość działań zostało zrealizowanych w czasie lekcji: angielskiego, plastyki, informatyki, języka polskiego, historii i muzyki. Te, które nie mogły być uwzględnione w programie nauczania, uczniowie wykonali, z pomocą nauczycieli, podczas dodatkowych zajęć po południu (taniec, śpiew, itp.).

Wszystkie wykonane prace zostały zaprezentowane na wystawach szkolnych oraz na stronie internetowej projektu.

Podczas wizyt w Turcji, Niemczech, Polsce i we Włoszech nauczyciele mieli okazję poznać systemy edukacyjne, przyglądać się zajęciom lekcyjnym, zdobyć autentyczne materiały do swojej pracy dydaktycznej, a uczniowie m.in. poznać swoich rówieśników, nawiązać z nimi kontakty i rozwijać umiejętność komunikacji w języku angielskim.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria