PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. I - III

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej pełni funkcję kontrolną, informacyjną, i motywacyjną. Ocena opisowa jest również oceną klasyfikacyjną. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach aktywności.

Ocena bieżąca:

·         Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych.

·         Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach.

·         Motywuje do aktywności i wysiłku.

Po każdym miesiącu nauczyciel przedstawia rodzicom informacje w dzienniczku o postępach w nauce i codziennym zachowaniu w szkole. Na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego nauczyciel sporządza ocenę opisową śródroczną i roczną.

W pracy dydaktycznej ocenianie opisowe pełni też funkcję wspierania rozwoju ucznia i motywującą do pracy . nauczyciel według własnej inwencji stosuje pozytywne sformułowania, które potwierdzają wkład pracy ucznia i zaangażowanie. Sformułowania te są znane uczniom i rodzicom.

Nauczyciel stosuje również cząstkowe oceny wyrażone przyjętym w szkole nazewnictwem w następującej skali:

·         Poziom najwyższy                  – A

·         Poziom wysoki                       – B

·         Poziom średni                        – C

·         Poziom dostateczny               – D

·         Poziom  niski                          – E

·         Poziom bardzo niski               – F

Dopuszczone są                      „+” i „ – „

Do ocen dołączony może być komentarz słowny. Stosowane są również oceny wspierające typu: BRAWO, ZNAKOMICIE, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.

W klasie trzeciej w drugim półroczu nauczyciel stawia uczniom oceny w skali 1 – 6

·         Poziom najwyższy                  – A/6

·         Poziom wysoki                       – B/5

·         Poziom średni                        – C/4

·         Poziom dostateczny               – D/3

·         Poziom niski                           – E/2

·         Poziom bardzo niski               – F/1

Dopuszczone są                      „+” i „-„

Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym przeliczane na oceny

100% maksymalna ilość punktów:

100%- 97%      - A

96% - 91%       - B

90% - 75%       - C

74% - 50%       - D

49% - 31%       - E

30% - 0%         - F

Dyktanda oceniane są w następujący sposób:

0-1  błędów                  - A

2-3  błędy                     - B

4-5 błędy                     - C

6-7 błędów                  - D

8-9 błędów                  - E

powyżej 10 błędów       - F

Ocenianiu podlegają :

·         wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji, tempo pracy, zachowanie.

Wyróżniliśmy następujące rodzaje edukacji:

·         edukacja wczesnoszkolna a w niej:

ü  edukacja polonistyczna

ü  matematyczna

ü  społeczna

ü  przyrodnicza

ü  zajęcia techniczne

·         edukacja muzyczna

·         edukacja plastyczna

·         zajęcia komputerowe ( informatyka)

·         Wychowanie fizyczne

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów w klasach I-III

Metody ustne

Metody pisemne

Metody oparte na obserwacji

Rozmowy swobodne, kierowane

Sprawdziany,

Prace plastyczne

Opowiadanie

Testy

Działania techniczne

Czytanie

dyktanda

Inscenizacje

Recytacja

Prace pisemne jak tekst z lukami, rozsypanki zdaniowe i wyrazowe, prace twórcze

Testy ruchowe

 

Prace domowe

 


Narzędzia:
  testy wiadomości i umiejętności, prace plastyczno- techniczne.

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów w klasach I-III

Rejestrowaniu osiągnięć uczniów służą: zeszyty uczniów, prace pisemne ( dyktanda, kartkówki, sprawdziany), karty pracy, dzienniki zajęć, prace plastyczno- techniczne w teczkach i na wystawach, semestralna i roczna ocena opisowa.

Prace pisemne, karty pracy, oraz prace plastyczno- techniczne przechowywane są w teczkach przez okres jednego semestru.

Edukacja

Co oceniamy

 

- polonistyczna

·         czytanie (również ze zrozumieniem, lektury)

·         wypowiedzi ustne

·         recytacje

·      wypowiedzi pisemne (opowiadania, opis, list, życzenia i inne)

·       pisanie (przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu)

·         gramatyka

- matematyczna

· liczenie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

·         rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych

·         umiejętności praktyczne

·         geometria

- przyrodnicza

·         wiedza i umiejętności objęte programem

·         rozumienie pojęć przyrodniczych

- społeczna

·         wiedza i umiejętności objęte programem

·         rozumienie pojęć społecznych

- plastyczna

·         zaangażowanie

·         przygotowanie

·         wkład pracy

·         estetyka wykonanej pracy

·         pomysłowość

- muzyczna

·         umiejętności,

·         wiedza, pojęcia muzyczne

·         zaangażowanie

·         aktywność na zajęciach

- zajęcia techniczne

·         zaangażowanie

·         przygotowanie

·         wkład pracy

·         estetyka wykonanej pracy

·         pomysłowość

-zajęcia komputerowe (informatyka)

·         ćwiczenia praktyczne przy komputerze

·         ćwiczenia wykonane w podręczniku

·         wypowiedzi ustne

-wychowanie fizyczne

·         zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach

·         ogólna sprawność ruchowa

(w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wydanego przez lekarza uczniowi zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony)

- zachowanie

·         stosunek ucznia do nauki

·         kulturę osobistą

·         zaangażowania w życie klasy

·         wypełnianie powierzonych mu obowiązków

·         dbałość o wygląd

·         higiena osobista

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

· przestrzeganie innych zasad zachowania obowiązujących w szkole

·         umiejętność pracy w grupie

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - klasa I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA – uczeń:

A

 • słucha z uwagą i szacunkiem dzieci i dorosłych, przestrzega kolejności wypowiedzi,
 • buduje spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo – skutkowe,
 • poprawnie pisze i łączy litery; bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania,
 • chętnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu,
 • czyta płynnie ze zrozumieniem, samodzielnie czyta wskazane lektury,
 • opowiada o wybranych wydarzeniach z historii Polski, zna i szanuje symbole narodowe, aktywnie przygotowuje się do świąt narodowych.

B

 • wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych, przestrzega kolejności wypowiadania się,
 • poprawnie odtwarza kształt liter;  popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać zdania,
 • stara się korzystać z różnych źródeł informacji: słowników, encyklopedii czy zasobów Internetu,
 • czyta poprawnie ze zrozumieniem, samodzielnie czyta co najmniej jedną wskazaną lekturę,
 • zna najważniejsze wydarzenia z historii Polski, rozpoznaje i szanuje symbole narodowe.

C

 • wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania,
 • stara się z uwagą słuchać innych i przestrzegać kolejności wypowiedzi,
 • odtwarza poprawnie kształty większości liter, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki,
 • wie jak korzystać ze słowników, encyklopedii czy zasobów Internetu, ale nie zawsze wykorzystuje te umiejętności w praktyce,
 • czyta poprawnie przygotowane, krótkie teksty; zwykle ze zrozumieniem,
 • samodzielnie czyta tylko fragmenty wybranych lektur,
 • zna niektóre wydarzenia z historii Polski, rozpoznaje i szanuje symbole narodowe.

D

 • konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela,
 • nie zawsze z uwagą i szacunkiem słucha wypowiedzi  innych,
 • ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter, przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela,
 • rzadko samoistnie korzysta ze słowników, encyklopedii czy innych źródeł informacji,
 • czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst.

E

 • głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
 • przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi,
 • wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słownictwa, popełnia błędy językowe.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – uczeń:

A

 • biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20,
 • układa, analizuje i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności, samodzielnie, tworzy łamigłówki matematyczne,
 • sprawnie rozpoznaje w otoczeniu figury geometryczne i symetrię, bezbłędnie rysuje wybrane figury w sieci kwadratowej oraz z użyciem przyborów,
 • posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych( np. korzystając z zegara czy  stopera, zapisując i odczytując wybrane daty, dokonując obliczeń szacunkowych)
 • wykazuje się myśleniem strategicznym i logicznym wykorzystując do tego celu: gry planszowe, warcaby lub szachy.

B

 • dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zna zapis liczb do 20,
 • układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe, współtworzy łamigłówki matematyczne,
 • rozpoznaje w otoczeniu figury geometryczne i symetrię, rysuje z drobnymi błędami wybrane figury w sieci kwadratowej oraz z użyciem przyborów,
 • nie zawsze poprawnie korzysta z zegara, stopera; popełnia niewielkie błędy odczytując daty i dokonując obliczeń szacunkowych,
 • stara się rozwijać myślenie strategiczne i logiczne w procesie poznawania gier planszowych, warcabów czy elementów szachów.

C

 • poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
 • potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu i analizowaniu zadań tekstowych,
 • potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.
 • rozpoznaje figury geometryczne w otoczeniu, z błędami rysuje wybrane figury w sieci kwadratowej i z użyciem przyborów,
 • zna zasady wybranych gier.

D

 • dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, popełnia błędy, 
 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i zastosowanie wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela,
 • rozpoznaje figury geometryczne,
 • podejmuje próby grania w gry planszowe, warcaby czy szachy.

E

 • liczy na konkretach i popełnia przy tym liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem,
 • nie rozumie treści zadania, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania jednodziałaniowe oraz schematy graficzne,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości i masy, nie potrafi zapisać wyników za pomocą skrótu.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA – uczeń:

A

 • aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, tworzy notatki i wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowo-czasowego,
 • ma bogatą wiedzę  o roślinach i zwierzętach, wybranych ekosystemach,
 • przejawia zainteresowania ekologią,
 • rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem,
 • wie jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, zna telefony alarmowe i własne dane osobowe,
 • dba o higienę i zna zasady właściwego żywienia,
 • ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka i zagrożeń wynikających z jej korzystania,
 • czyta i tworzy proste plany, sprawnie posługuje się mapą Polski (wskazuje jej granice, główne rzeki i miasta),
 • wyznacza kierunki główne, określa z jakiego kierunku wieje wiatr, rozpoznaje rodzaje opadów.

B

 • interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje,
 • ma wiadomości na temat roślin i zwierząt,
 • zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem,
 • wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, zna telefony alarmowe,
 • ma świadomość zagrożeń i korzyści płynących z korzystania ze współczesnych technologii,
 • czyta proste plany, potrafi wskazać: granice Polski, jej rzeki i ważniejsze miasta,
 • wskazuje kierunki główne na mapie, rozpoznaje rodzaje opadów.             

C

 • wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące ,
 • zna  wybrane informacje na temat roślin i zwierząt,
 • wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem,
 • zna telefony alarmowe, własne dane osobowe,
 • wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z mapy Polski, wskazuje kierunki główne.

D

 • dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
 • ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach,
 • rozumie potrzebę dbania o przyrodę,
 • zna swoje dane osobowe, telefony alarmowe i wie w jakich sytuacjach z nich korzystać.

E

 • z pomocą rozpoznaje poznane gatunki roślin i zwierząt,
 • słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym,
 • nie  zna swojego adresu zamieszkania.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – uczeń:

A

 • swobodnie operuje poznaną terminologią informatyczną,
 • samodzielnie i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności,
 • biegle posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Word i Paint,
 • przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia,
 • przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, zna wszystkie zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu

B

 • w pełni wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności,
 • dość dobrze posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Word i Paint,
 • jest aktywny i zaangażowany w pracę,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.

C

 • rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu się nią posługuje,
 • stara się być aktywny,
 • nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy,
 • czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

D

 • posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego  korzystając z pomocy nauczyciela,
 • jest słabo zaangażowany w pracę,
 • zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

E

 • posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego  wyłącznie przy  pomocy nauczyciela,
 • nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE – uczeń:

A

 • twórczo, estetycznie i samodzielnie wykonuje zadania plastyczno – techniczne ( w tym: prace, modele, rekwizyty),
 • samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, zawsze kończy rozpoczętą pracę
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

B

 • stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno – technicznych,
 • potrafi pracować zgodnie z instrukcją,
 • zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

C

 • w pracach plastyczno – technicznych stosuje ulubione techniki,
 • wymaga objaśnienia instrukcji,
 • zna zasady bezpieczeństwa pracy i stara się je stosować w praktyce.

D

 • prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie,
 • wykonuje proste prace plastyczno – techniczne pod kierunkiem nauczyciela,
 • zna zasady bezpieczeństwa pracy.

E

 • niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne,
 •  nie zawsze  doprowadza pracę do końca,
 • praca nie zawsze jest staranna,
 • ma trudności w zorganizowaniu sobie warsztatu pracy.

 

EDUKACJA MUZYCZNA – uczeń:

A

 • z zaangażowaniem śpiewa piosenki, hymn i wybrane pieśni patriotyczne,
 • gra na instrumentach perkusyjnych, aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce,
 • tworzy akompaniamenty przy użyciu własnoręcznie wykonanych prostych instrumentów,
 • zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów liczb czy obrazków;  szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.

B

 • śpiewa piosenki, hymn i wybrane pieśni patriotyczne,
 • odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych, uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.

C

 • śpiewa piosenki, pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy  rytmiczne, bawi się przy muzyce.

D

 • śpiewa kilka poznanych piosenek, potrafi poruszać się rytmicznie, wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.

E

 • ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym,
 • nie radzi sobie z wyklaskiwaniem i wystukiwaniem podanego rytmu,
 • ma trudności w rozpoznawaniu głosów niskich i wysokich.

 

WYCHOWANIE  FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA – uczeń:

A

 • jest bardzo sprawny fizycznie,
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zabawach i grach zespołowych,
 • rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi strój gimnastyczny i odpowiednie obuwie).

B

 • jest sprawny fizycznie, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań  ruchowych,
 • wie, jaki wpływ ma ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka,
 • sporadycznie zapomina stroju gimnastycznego.

C

 • sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne,
 • wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka,
 • często nie jest przygotowany do zajęć.

D

 • uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca,
 • wie, że należy dbać o zdrowie.

E

 • ■ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń,
 • niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp.

 

W przypadku dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami stosowane będą formy dostosowania treści i warunków pracy do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów zgodnie z Procedurami Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - klasa II

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA – uczeń;

A

 • tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym, używa bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe,
 • zna wszystkie litery alfabetu, poprawnie pisze i łączy litery, zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu  oraz w pracach samodzielnych, redaguje ogłoszenie, opis, życzenia, list, potrafi z nich korzystać,
 • czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

B

 • wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, systematycznie bogaci słownictwo,
 • poprawnie odtwarza kształt liter, przepisuje bezbłędnie, popełnia tylko nieliczne błędy przy pisaniu z pamięci i ze słuchu, potrafi układać i zapisywać zdania oraz zredagować ogłoszenie, życzenia, list, opis,
 • czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem, wyszukuje wskazane fragmenty tekstu, recytuje wiersze z pamięci.

C

 • wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami, wymienia zdarzenia bez powiązań przyczynowo-skutkowych,
 • poprawnie odtwarza kształt większości liter; popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych,
 • czyta poprawnie, płynnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu, odtwarza z pamięci teksty wierszy.

D

 • wypowiada się na temat wykonanej pracy w formie  krótkich  i nie zawsze uporządkowanych zdań, stosując te same określenia stosunków czasowych,
 • próbuje pisać kształtnie i czytelnie, na ogół stosuje właściwe proporcje liter, często popełnia błędy w pisowni zwrotów grzecznościowych, nie zawsze stosuje wielkie litery, potrafi dodać podpisy do ilustracji,
 • czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, czytając cicho rozumie tylko niektóre fragmenty, odtwarza z pamięci krótkie wiersze.

E

 • konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela, odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami, związki przyczynowo-skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela,
 •  ma trudności z odtwarzaniem prawidłowego kształtu liter i przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela, pisze poprawnie tylko wyrazy bez trudności ortograficznych,
 • czyta poprawnie wyuczone wcześniej krótkie teksty, zwykle sylabami z syntezą, nie zawsze rozumie czytany tekst, z pomocą nauczyciela odtwarza z pamięci teksty wierszy.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – uczeń:

A

 • biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30 (w przód i w tył) z przekroczeniem progu dziesiątkowego, sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30,
 • samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych,
 • sprawnie dokonuje obliczeń pieniężnych,
 • mierzy, waży i zapisuje pomiary posługując się poznanymi jednostkami miar i wag, używa określeń cięższy, lżejszy,
 • zapisuje liczby w systemie rzymskim w zakresie 12, zapisuje daty różnymi sposobami, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, odczytuje wskazania zegarowe w systemie 12 - 24 –godzinnym,
 • ustala równoliczność porównywanych zbiorów, porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100 ( słownie i z użyciem znaków <,>,=).

B

 • sprawnie dodaje obliczeń i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic, mnoży i dzieli w zakresie 30,
 • samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe, porównuje liczby z użyciem znaków <,>,=,
 • zna i nazywa figury geometryczne,
 • posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

C

 • dodaje i odejmuje  w zakresie 20, czasami popełnia błędy, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, mnoży w zakresie 30 i sprawdza wynik za pomocą dzielenia,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • stara się posługiwać się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

D

 • poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20 na konkretach, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100, oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30,
 • rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania tekstowe,
 • potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

E

 • dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale popełnia błędy, dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100, wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem,
 • rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela,
 • zdobył/a niektóre wiadomości, ale ma trudności z ich zastosowaniem w sytuacjach praktycznych.

 

 EDUKACJA PRZYRODNICZA – uczeń:

A

 • aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski, zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takiego zagrożenia,
 • ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach, opisuje życie w wybranych ekosystemach, orientuje się w zagrożeniach płynących ze świata zwierząt i roślin,
 • rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem, rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie,
 • zna elementy pogody i możliwych zagrożeniach typu burza, huragan, powódź, lawina.

B

 • interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania, zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych,
 • ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt,
 • zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem, zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o przyrodę.

C

 • wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku, podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych,
 • zna wybrane wiadomości na temat roślin i zwierząt,
 • wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą, rozumie konieczność ochrony przyrody.

D

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela,
 • ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach,
 • orientuje się w skutkach niewłaściwych działań człowieka.

E

 • z pomocą nauczyciela wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, obserwuje zjawiska przyrodnicze,
 • wymienia najczęściej spotykane zwierzęta i rośliny,
 • wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE – uczeń: 

A

 • ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie, rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 • samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem, planuje kolejność pracy,
 • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku ( „ jak to zrobiono?”),
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, zna i stosuje zasady ruchu drogowego.

B

 • wykorzystuje różne techniki plastyczne, stosuje różne środki ekspresji, zna wybrane dziedziny sztuki,
 • potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy, potrafi majsterkować,
 • zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, zna zasady ruchu drogowego.

C

 • wykonane prace są zawsze estetyczne i pomysłowe, zgodne z projektem,
 • pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca,
 • przestrzega ładu i porządku w trakcie pracy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego.

D

 • w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki,
 • wykonane prace nieraz odbiegają od projektu lub szablonu,
 • zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce, potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

E

 • prace plastyczno-techniczne wykonuje według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia, nie zawsze właściwie rozpoznaje dziedziny sztuki,
 • wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela,
 • zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega, zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

EDUKACJA MUZYCZNA – uczeń:

A

 • chętnie śpiewa, tańczy,zna kroki wybranego tańca ludowego, gra proste melodie na wybranym instrumencie, odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych, twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce, potrafi zapisać i odczytać gamę, rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup,
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki.

B

 • śpiewa piosenki, gra gamę i proste układy dźwięków na wybranym instrumencie, odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych, aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, zna wybrane instrumenty muzyczne.

C

 • śpiewa piosenki, gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie, odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty, chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, nazywa niektóre instrumenty muzyczne.

D

 • śpiewa kilka poznanych piosenek, gra pojedyncze dźwięki pod kierunkiem nauczyciela, odtwarza proste rytmy, bawi się przy muzyce, zna podstawowe instrumenty muzyczne.

E

 • śpiewa piosenki w skali przewidzianej dla ucznia klasy II, ale nie zawsze zachowuje linię melodyczną, potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce, rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne wykorzystywane podczas zajęć.

 

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA – uczeń:

A

 • jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę, bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych,
 • rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej, wie, że nie może zażywać samodzielnie leków.
 • dba o prawidłową postawę ciała.

B

 • jest sprawny/a fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów, wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje z partnerem i drużyną,
 • wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka, stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.

C

 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne, pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne; współpracuje z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń,
 • wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i można im zapobiegać poprzez właściwe odżywianie aktywność fizyczną.

D

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód, chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych,
 • wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka, stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.

E

 • wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne, uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje z zabawy,
 • wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

A

 • wypowiedzi ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem. Spełnia kryteria oceny B. W wypowiedziach zawiera własne, oryginalne przemyślenia i oceny, prezentuje treści zaczerpnięte ze źródeł poza podręcznikowych. Wykonuje ćwiczenia praktyczne ze szczególnym zainteresowaniem i starannością, potrafi w swojej pracy wykorzystać posiadane wiadomości i umiejętności, stosuje rozwiązania nietypowe.

B

 • wypowiedzi ucznia są wyczerpujące.  Ćwiczenia praktyczne wykonuje samodzielnie, stosuje przemyślane rozwiązania,
 • samodzielnie uruchamia edytor tekstu (MS Word),
 • samodzielnie wpisuje każdy tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu, samodzielnie korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • samodzielnie posługuje się narzędziem Clipart, 
 • samodzielnie wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • samodzielnie formatuje wstawiony obraz przy pomocy narzędzia formatuj,
 • zna pojęcie formatowanie, samodzielnie wykonuje wcięcie  akapitowe w tekście przy użyciu TAB,
 • zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • zna zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu,
 • samodzielnie wykonuje wszystkie ćwiczenia z płyty CD.

C

 • wypowiedzi ucznia są poprawne. Ćwiczenia praktyczne wykonuje na ogół samodzielnie, niekiedy wymaga wsparcia nauczyciela, stosuje jedynie typowe rozwiązania.
 •  wie jak uruchomić edytor tekstu,  (MS Word),
 • na ogół samodzielnie wpisuje tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • niekiedy wymaga pomocy ze strony nauczyciela,
 • na ogół samodzielnie korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki, niekiedy korzysta z pomocy nauczyciela,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • niekiedy wymaga wsparcia posługując się narzędziem Clipart,
 • wstawia ilustrację w edytorze tekstu, niekiedy jednak wymaga wsparcia ze strony nauczyciela,
 •  zna pojęcie formatowanie,
 •  zna i stara się stosować zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 •  na ogół samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • przy niewielkim wsparciu ze strony nauczyciela wymienia podstawowe zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu,
 • na ogół samodzielnie wykonuje większość ćwiczeń z płyty CD.

D

 • wypowiedzi ucznia są nie wyczerpujące. Ćwiczenia praktyczne wykonuje na miarę swoich możliwości, wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela.
 • wie jak uruchomić edytor tekstu,  (MS Word), lecz nie zawsze uruchamia go samodzielnie,
 • pod kontrolą nauczyciela wpisuje tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Clipart,
 • z pomocą nauczyciela wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • zna pojęcie formatowanie,
 • z pomocą nauczyciela wymienia  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • przy wsparciu nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • z pomocą nauczyciela wymienia niektóre  zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu.
 • z pomocą nauczyciela  wykonuje ćwiczenia z płyty CD.

E

 • wypowiedzi ucznia są niepełne. Ćwiczenia praktyczne wykonuje niestarannie i  niechętnie pomimo pomocy ze strony nauczyciela,
 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu,  (MS Word),
 • wpisuje proste teksty pod ścisłą kontrolą nauczyciela,
 • zawsze wymaga pomocy nauczyciela korzystając z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Clipart,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 •  z pomocą nauczyciela wymienia nieliczne  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • z pomocą nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda nieliczne strony WWW wskazane przez nauczyciela,
 • z pomocą nauczyciela wymienia nieliczne zagrożenia wynikające z  wykorzystania komputera i Internetu,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela  wykonuje ćwiczenia z płyty CD.

W przypadku dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami stosowane będą formy dostosowania treści i warunków pracy do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów zgodnie z Procedurami Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - klasa III

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA – uczeń:

A

 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym i wy­cią­ga z nich wnioski, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii dostosowanych do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej,
 •  przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, czyta teksty i recytuje wiersze,
 • tworzy wypowiedzi: w  formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność  gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

B

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
 • rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
 • czyta teksty i recytuje wiersze,
 • czyta wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat,
 • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.

C

 • słucha wypowiedzi i stara się korzystać z przekazywanych informacji,
 • czyta i zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki,
 • pracuje nad bogaceniem  zasobu słownictwa,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,  wskazuje głównych bohaterów,
 • stara się poprawnie czytać teksty i recytować wiersze,
 • zazwyczaj czyta wskazane przez nauczyciela książki i stara się wypowiadać się na ich temat,
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • dba o kulturę wypowiadania się, stara się stosować pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
 • zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
 • stara się pisać czytelnie,  estetycznie i  popraw­nie.

D

 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyszukuje we wskazanym tekście potrzebne informacje,
 • stara się słuchać wypowiedzi,
 • czyta  teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje niektóre formy użytkowe np. zaproszenie, życzenia, opis,
 • w tekście literackim  wskazuje głównych bohaterów,
 •  stara się poprawnie czytać krótkie teksty i recytować wiersze,
 • z pomocą  nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • z pomocą nauczyciela tworzy : krótką wypowiedź, opis według planu,  życzenia,
 • komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • w wypowiedziach  stosuje formuły grzecznościowe,
 • na ogół zna alfabet; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

E

 • najczęściej z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w tekście,
 • wybiórczo słucha wypowiedzi,
 • słabo czyta teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, nie zawsze  potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski,
 • najczęściej z pomocą nauczyciela korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii,
 • myli formy użytkowe:  zaproszenie, życzenie, opis,
 • czyta bardzo wolno, często popełniając błędy,
 •  najczęściej z pomocą nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń,
 • najczęściej z pomocą nauczyciela redaguje krótkie teksty, zadaje pytania, odpowiada na pytania innych,
 • często myli litery, popełnia błędy dzieląc wyrazy na sylaby, czasami nie oddziela wyrazów w zdaniu, albo zdań w tekście.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

A

 • posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie programu edukacji matematycznej w klasie III,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zadania,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,
 • interesuje się matematyką,
 • bierze udział w konkursach matematycznych,
 • bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =),
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia.

B

 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =),
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia,
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności,
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr,
 • waży przedmioty, odczytuje temperaturę, odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych, odczytuje wskazania zegarów,
 • rozpoznaje i oblicza obwody figur geometrycznych.

C

 • zazwyczaj samodzielnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,
 • najczęściej poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =),
 •  najczęściej poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • zazwyczaj poprawnie podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia,
 • z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę),
 • z pomocą rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego),
 • najczęściej prawidłowo wykonuje obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych,
 • \mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra,
 • najczęściej poprawnie odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi),
 • najczęściej poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych,
 • pod kierunkiem nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12 i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny),
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości;  z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach).

D

 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =),
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • potrafi obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia,\
 • zazwyczaj poprawnie wykonuje proste obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość),
 • pod kierunkiem nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi),
 • pod kierunkiem odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych,
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny),
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach).

E

 • z pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =),
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • wie, jak obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia,
 • wymaga pomocy podczas wykonywania obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość),
 • z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; pod kierunkiem wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • z pomocą odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi),
 • z pomocą odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia, pod kierunkiem wymienia kolejne miesiące oraz wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych,
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, z pomocą wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny),
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach).

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

A

 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, społecznych, geograficznych, historycznych z zakresu programu edukacji środowiskowej klasy III,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia oraz sporządza notatki z obserwacji,
 • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
 • interesuje się przyrodą, ochroną środowiska,
 • obserwuje i prowadzi doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przy­czynę ze skutkiem; nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego,
 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku,
 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),
 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

a.       wpływ świa­tła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

b.      znaczenie powietrza i wody dla życia,

c.       znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgiel i glina),

 •  nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek),
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontro­lowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź,  itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

B

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
 • opisuje życie w wybranych ekosystemach,
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski,
 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku,
 • stara się podejmować działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
 •  nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach jak: śnieżyca, powódź, huragan, burza, lawina,

C

 • pod kierunkiem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem,
 • częściowo opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych,
 • z pomocą nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego,
 • wymienia kilka zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • z pomocą wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku,
 • czasami podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),
 • wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ  na życie ludzi, zwierząt i roślin,
 • z pomocą nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek),
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

D

 • wspólnie z nauczycielem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
 • częściowo opisuje życie w wybranym ekosystemie,
 • nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • potrafi wymienić nazwy pór roku,
 • wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),
 • nazywa  niektóre części ciała,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się,
 • nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

E

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze najczęściej pod kierunkiem nauczyciela,
 • oczekuje pomocy podczas opisu fragmentu życia w wybranym ekosystemie,
 • nie zawsze poprawnie nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • na podstawie ilustracji wymienia nazwy pór roku,
 • wie, że ludzie powodują zniszczenia w przyrodzie,
 • z pomocą nazywa części ciała,
 • nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

A

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • posiadł wiedzę i umiejętności z zakresu programu w klasie III,
 • wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i bierze udział w konkursach plastycznych,
 • w pracach plastycznych posługuje się takimi środkami wyrazu plas­tycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych technik plastycznych,
 • dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy.
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (kompu­ter, laptop, telefon komór­ko­wy); orientuje się w rodzajach budowli (budyn­ki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń ele­ktrycz­nych (np.: latarka),
 • potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci,
 • zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami,
 • przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
 • zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu,
 • zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.

B

 • wie o istnie­niu placówek kultury działających na terenie swojej miejscowości,
 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wy­two­ry w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o pra­wach autora),
 • chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.,
 • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: archi­tek­tura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artys­tyczne i sztukę ludową,
 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do pol­skiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakte­rystyczne posługując się podstawowymi terminami właści­wymi dla tych dziedzin działalności twórczej,
 • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domo­wego,
 • określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa, trudna obsługa), ekonomicznych (tanie, drogie w zakupie i użytko­waniu), estetycznych (np. ładne, brzydkie),
 • rozumie potrzebę organizowania działania technicznego (praca indywi­du­alna i zespołowa, utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy),
 • w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych,
 • bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych.

C

 • chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, wydziera, wycina,
 • uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • umie określić niektóre dziedziny sztuk plastycznych, np.: grafika,
 • potrafi określić indywidualne i charakterystyczne cechy ludzi i zwierząt,
 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,
 • posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny,
 • chętnie wykonuje prace techniczne,
 • stosuje proste narzędzia pomiarowe i przyrządy introligatorskie,
 • potrafi rozróżnić własności materiałów, z których wykonuje prace,
 • rozróżnia warzywa i owoce oraz ich przetwory,
 • pod kierunkiem czyta proste rysunki techniczne,
 • zna symbole i znaki umożliwiające swobodne i bezpieczne poruszanie się po otoczeniu,
 • prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne,
 • zna numery telefonów alarmowych.

D

 • wymaga zachęty do podejmowania działalności plastycznej,
 • nie zawsze uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • prace są mało estetyczne i ubogie w szczegóły,
 • nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy,
 • wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • rozpoznaje niektóre materiały,
 • często korzysta z pomocy nauczyciela,
 • próbuje korzystać z prostej informacji technicznej,
 • potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami.

E

 • często jest nieprzygotowany do zajęć plastycznych,
 • prace najczęściej wykonuje z pomocą nauczyciela,
 • najczęściej nie dba o ład i porządek w miejscu pracy,
 •  niechętnie podejmuje działalność plastyczną,
 • w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu,
 • rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę,
 • wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń,
 • przy posługiwaniu się szablonem najczęściej korzysta z pomocy nauczyciela,
 • wytwory działalności praktycznej najczęściej odbiegają od projektu lub szablonu,
 • często myli numery telefonów alarmowych.

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

A

 • rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce w zakresie programu edukacyjnego w klasie III,
 • układa akompaniament do wierszyków, rymowanek,
 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
 • rozpoznaje i omawia utwory muzyczne,
 • chętnie śpiewa piosenki,
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
 • bierze udział w konkursach muzycznych,

B

 •  śpiewa w zespole piosenki ze słuchu; śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (między innymi wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
 • aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy.
 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

C

 • śpiewa w zespole kilka piosenek ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
 • tańczy podstawowe kroki  krakowiaka lub innego prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki,
 • aktywnie słucha muzyki i tworzy proste improwizacje ruchowe.

D

 • śpiewa piosenki w grupie,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • wyraża muzykę ruchem, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • nie zawsze potrafi określić dynamikę i  wysokości dźwięków,
 • ma kłopoty z zapisaniem na pięciolinii poznanych dźwięków gamy C - dur,
 • ma kłopoty z określeniem nastroju wysłuchanych utworów,
 • odtwarza proste rytmy razem z grupą,
 • czasami myli elementy prostego układu ruchowego,
 • rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.

E

 • niechętnie śpiewa piosenki w grupie i gra na instrumencie perkusyjnym,
 • czasami wymaga dodatkowej zachęty do wzięcia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych i podjęcia próby wyrażania muzyki ruchem,
 • z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty,
 •  często nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut,
 • najczęściej nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki,
 • rozpoznaje  instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć,
 • często nie zapamiętuje prostego układu ruchowego,
 • potrafi poruszać się rytmicznie, ale najczęściej wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

A

 • jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem,
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych,
 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność motoryczną,
 • uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osiąga sukcesy,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach spor­to­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy­rządzie,
 • zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

B

 • realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 • umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego od­cin­ka kręgosłupa,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych, dba o czystość odzieży,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

C

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, ale nie zawsze dokładnie,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • zna i najczęściej stosuje zasady gier sportowych,
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych, dba o czystość odzieży,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 • nie potrzebuje większej zachęty do pracy nad aktywnością fizyczną.

D

 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,
 • ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,
 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,
 • nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • niezbyt chętnie bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych.

E

 • najczęściej nie przestrzega zasad podczas gier i zabaw ruchowych,
 • najczęściej nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych określonych przez podstawę programową,
 • najczęściej nie chce podejmować żadnej aktywności fizycznej, mimo zachęty ze strony nauczyciela.

 

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

A

 • szczególnie interesuje się przedmiotem. Wykonuje ćwiczenia praktyczne ze szczególnym zainteresowaniem i starannością, potrafi w swojej pracy wykorzystać posiadane wiadomości i umiejętności, stosuje rozwiązania nietypowe,
 • samodzielnie uruchamia edytor tekstu (MS Word),
 • samodzielnie i bezbłędnie wpisuje każdy tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • samodzielnie i bezbłędnie korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • samodzielnie i bezbłędnie posługuje się narzędziem Clipart,
 • samodzielnie i bezbłędnie wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • samodzielnie i bezbłędnie formatuje wstawiony obraz przy pomocy narzędzia formatuj,
 • zna pojęcie formatowanie, samodzielnie wykonuje wcięcie  akapitowe w tekście przy  użyciu TAB,
 • zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • zna zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu.

B

 •  samodzielnie uruchamia edytor tekstu (MS Word),
 • samodzielnie wpisuje każdy tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • samodzielnie korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • samodzielnie posługuje się narzędziem Clipart,
 • samodzielnie wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • samodzielnie formatuje wstawiony obraz przy pomocy narzędzia formatuj,
 • zna pojęcie formatowanie, samodzielnie wykonuje wcięcie  akapitowe w tekście przy  użyciu TAB,
 • zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • zna zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu.

C

 • wypowiedzi ucznia są poprawne. Ćwiczenia praktyczne wykonuje na ogół samodzielnie, niekiedy wymaga wsparcia nauczyciela, stosuje jedynie typowe rozwiązania.
 • wie jak uruchomić edytor tekstu,  (MS Word),
 • na ogół samodzielnie wpisuje tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • niekiedy wymaga pomocy ze strony nauczyciela,
 • na ogół samodzielnie korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki, niekiedy korzysta z pomocy nauczyciela,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • niekiedy wymaga wsparcia posługując się narzędziem Clipart,
 • wstawia ilustrację w edytorze tekstu, niekiedy jednak wymaga wsparcia ze strony nauczyciela,
 • zna pojęcie formatowanie,
 • zna i stara się stosować zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • na ogół samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • przy niewielkim wsparciu ze strony nauczyciela wymienia podstawowe zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu,
 • na ogół samodzielnie wykonuje większość ćwiczeń z płyty CD dołączonej do podręcznika.

D

 • wypowiedzi ucznia są nie wyczerpujące. Ćwiczenia praktyczne wykonuje na miarę swoich możliwości, wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela.
 • wie jak uruchomić edytor tekstu,  (MS Word), lecz nie zawsze uruchamia go samodzielnie,
 • pod kontrolą nauczyciela wpisuje tekst, zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • zna pojęcie „krój czcionki”,
 • z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Clipart,
 • z pomocą nauczyciela wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • zna pojęcie formatowanie,
 • z pomocą nauczyciela wymienia  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • przy wsparciu nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda strony WWW,
 • z pomocą nauczyciela wymienia niektóre  zagrożenia wynikające z  korzystania z komputera i Internetu,
 • z pomocą nauczyciela  wykonuje ćwiczenia z płyty CD dołączonej do podręcznika.

E

 • wypowiedzi ucznia są niepełne. Ćwiczenia praktyczne wykonuje niestarannie i  niechętnie pomimo pomocy ze strony nauczyciela.
 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu,  (MS Word), 
 • wpisuje proste teksty pod ścisłą kontrolą nauczyciela,
 • zawsze wymaga pomocy nauczyciela korzystając z narzędzi pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Clipart,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela wstawia ilustrację w edytorze tekstu,
 • z pomocą nauczyciela wymienia nieliczne  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • z pomocą nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową i przegląda nieliczne strony WWW wskazane przez nauczyciela,
 • z pomocą nauczyciela wymienia nieliczne zagrożenia wynikające z  wykorzystania  komputera i Internetu.
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela  wykonuje ćwiczenia z płyty CD dołączonej do podręcznika.

 

W przypadku dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami stosowane będą formy dostosowania treści i warunków pracy do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów zgodnie z procedurą Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI kl. I - III

 Sposoby oceniania

 Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego w ciągu semestru. Ocenie bieżącej podlegają:

- prace klasowe (przeprowadzane po zakończeniu działu w podręczniku i powtórzeniu materiału, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem). W zależności od procentu opanowanego materiału uczeń będzie otrzymywał następujące oceny:

 97% - 100%  A
91% - 96%    B
75% - 90%    C
50% - 74%    D
31% - 49%    E
0% - 30%      F


- praca na lekcji w formie wykonywanych ćwiczeń bądź krótkich wypowiedzi pisemnych,
- prace domowe w formie wykonywanych ćwiczeń bądź krótkich wypowiedzi pisemnych,
- wypowiedzi ustne (obejmujące materiał z poprzedniej lekcji),
- aktywność na lekcji,
- prace dodatkowe (dla chętnych).

 

Ocenianie komunikacji pisemnej i ustnej:

A

Uczeń bardzo dobrze rozumie język w kontekście, błyskotliwie reaguje na język używany do komunikacji w klasie, podaje prawidłowo proste informacje. Wykazuje wielkie zainteresowanie materiałami dodatkowymi, bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. Samodzielnie wykonuje ćwiczenia w sposób prawidłowy. Posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Czyta ze zrozumieniem proste zdania. Poprawnie wymawia słowa i pisze bezbłędnie.

 

B

Uczeń samodzielnie potrafi przekazać proste informacje w kontekście, bezbłędnie je wybiera. Wykonuje ćwiczenia prawidłowo i samodzielnie. Ma opanowane słownictwo występujące na zajęciach. Stara się czytać ze zrozumieniem proste zdania. Przeważnie poprawnie wymawia słowa. Pisząc popełnia niewielkie błędy. Stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach.

 

C

Uczeń w większości rozumie kluczowe słowa w kontekście. Wymaga pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnia błędy. Dobrze radzi sobie z pisaniem. Zna wiele słów pojawiających się na lekcji, ale nie zawsze wymawia je poprawnie. Czyta pojedyncze wyrazy lub z trudem bardzo krótkie zdania. Czasem bierze aktywny udział w lekcji.

 

D

Uczeń pisze proste zdania z błędami. Czasami nie rozumie słów w kontekście. Potrzebuje dużej pomocy nauczyciela podczas wykonywania ćwiczeń. Zna część słownictwa pojawiającego się na zajęciach. Popełnia wiele błędów w wymowie. Czyta pojedyncze wyrazy. Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcji.

  

E

Uczeń pisze proste wyrazy i zdania z wieloma błędami. Rzadko rozumie znaczenie wyrazów w kontekście. Potrzebuje bardzo dużej pomocy nauczyciela podczas wykonywania ćwiczeń. Zna niewielką część słownictwa pojawiającego się na zajęciach. Popełnia bardzo dużo błędów w wymowie. Z trudem czyta pojedyncze wyrazy. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji.

 

F

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę E. (Uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej Podstawie Programowej.)

 

Ocena okresowa będzie wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru za sprawdziany, za pracę ucznia na lekcji, prace domowe, prace projektowe, rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się oraz ogólne postępy osiągnięte w danym semestrze.

 Aktywność na lekcjach języka angielskiego:

Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą.

 Nieprzygotowanie do lekcji języka angielskiego:

Za zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus. Pięć minusów oznacza ocenę niedostateczną.

 

Poprawianie ocen:

- Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocenę niższą niż B, mogą być poprawiane w terminie do dwóch tygodni od otrzymania ocenionego sprawdzianu i w ustalonej przez nauczyciela formie.

- Oceny z aktywności, zeszytu ćwiczeń i zadań domowych ze względu na swój charakter, jakim jest sprawdzenie stopnia bieżącego przygotowania się ucznia do zajęć, nie podlegają poprawie.

 

Postanowienia ogólne:

- Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia (jeżeli jest wprowadzony) oraz zeszytu ćwiczeń.
- Każdy uczeń powinien otrzymać co najmniej dwie oceny w ciągu miesiąca kalendarzowego.
- Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją na najbliższej lekcji.
- Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki na kolejną lekcję, jedynie w przypadku dłuższej niż pięć dni nieobecności termin uzupełnienia należy ustalić z nauczycielem. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

 

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu:

- Na początku roku szkolnego rodzice zapoznają się z wymaganiami programowymi, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci.

- Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia w formie oceny opisowej.

- Uczeń otrzymuje od nauczyciela informację zwrotną po sprawdzianach, które opatrzone są krótkim komentarzem ustnym lub pisemnym.

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 UCZNIOWIE Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ (pod postacią dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii)
- Kontrolowanie stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń – szczególnie podczas sprawdzianów.
- Zmniejszenie ilość zadań (poleceń) do wykonania lub wydłużenie uczniowi czasu przeznaczony na wykonanie.
- Pisemne prace oceniane głównie pod względem merytorycznym.
- W przypadku ucznia z dysgrafią  akceptowanie pisma drukowanego.
- Dostosowanie tempa realizacji programu do indywidualnych możliwości ucznia.
- Stosowanie metod polisensorycznych.
- Aktywizowanie uczniów przez stosowanie metod zabawowych.
- Korzystanie z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych: kaset audio, video, domina, zestawów PUS, ilustracji, kart.
- Wielokrotne powtarzanie wprowadzonego materiału.
- Umożliwienie indywidualnego zaliczania materiału podzielonego na mniejsze części oraz odpowiadania ustnie bez obecności innych uczniów.

UCZNIOWIE ZE SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA
- Omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności.
- Pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie.
- Podawanie poleceń w prostszej formie.
- Częste odwoływanie się do konkretu, przykładu.
- Wolniejsze tempo pracy.
- Odrębne instruowanie dzieci.
- Zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.
- Zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania.
- Pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie.
- Odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany.
- Wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczone do kilku krótkich, prostych zdań.

UCZNIOWIE  Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)
- Stworzenie stałej struktury lekcji.- Wydawanie krótkich poleceń.
- Podawanie notatek w punktach.
- Częste zmienianie rodzaju zdań.
- Częste przypominanie instrukcji.
- Umożliwianie wykonywania zadań we fragmentach.
- Stosowanie przerw śródlekcyjnych na zadania ruchowe (podejście do tablicy i starcie jej, rozdanie   uczniom zadań).
- Wykorzystywanie narzędzi pomagających w koncentracji uwagi (kolorowych flamastrów, kredek, naklejek).
- Dopilnowanie wpisania zadania domowego do zeszytu.
- Wykorzystywanie podczas lekcji tak zwanych „wysp kompetencji”.

UCZNIOWIE Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

- Dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia miejsca nauki (ograniczenie bodźców rozpraszających uwagę, siedzenie blisko nauczyciela).
- Stała struktura lekcji.
- Sprawdzanie, czy uczeń zrozumiał treść polecenia, zachęcanie go by w razie potrzeby poprosił o powtórzenie.
- Wzmacnianie pozytywne i docenianie tego, co uczeń zrobił dobrze nawet, jeżeli końcowy efekt pracy jest niezadowalający.
- Wykorzystywanie mocnych stron ucznia w celu wzmacniania motywacji do nauki oraz poprawy samooceny.

UCZNIOWIE ZDOLNI

- Stwarzanie sprzyjających okoliczności do kreatywnego myślenia, samodzielnej pracy, realizacji oryginalnych pomysłów poprzez zadawanie prac dodatkowych dla chętnych,\
- Dostosowanie środków i metod pracy do potrzeb ucznia.
- Rozbudzanie ciekawości, wzmocnienie motywacji do podejmowania różnorodnych działań poprzez proponowanie udziału w realizacji projektów, także międzynarodowych,włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć.
- Rozwijanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych poprzez wykonywanie gazetek, prezentacji, mapek i innych pomocy edukacyjnych.
- Zachęcenie do:
- kierowania przez ucznia pracą zespołową,
- udziału w konkursach przedmiotowych, quizach, konkursach artystycznych, dniach językowych.
- udziału w zajęciach kół zainteresowań,
- dzielenia się wiedzą i umiejętnościami poprzez zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie imprez i wydarzeń szkolnych.

 

ETYKA kl. I - III 

Ocenianie na zajęciach etyki ma charakter pomocniczy, ponieważ ze specyfiki przedmiotu wynika pewna trudność w wystawianiu oceny. Najistotniejszym elementem oceny jest aktywne zaangażowanie uczestnika zajęć.

Co podlega ocenie:

● aktywne uczestniczenie w lekcji,
● wypowiedzi ustne (udział w rozmowie)
● prace domowe
● przygotowanie do lekcji
● przestrzeganie zasad panujących na zajęciach (szacunek do innych uczestników, zasady kulturalnej dyskusji)
● prace dodatkowe.


Wymagania na ocenę:
● celującą - aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się
ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne
przygotowanie do lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, zdolność do refleksji i podejścia do tematu w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy, przestrzeganie zasad panujących na zajęciach
● bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział
w zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami
z zakresu etyki/filozofii, odrobione prace domowe, przestrzeganie zasad panujących na zajęciach
● dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach,
rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, odrobione prace domowe, przestrzeganie zasad z drobnymi uchybieniami
● dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, częste łamanie zasad panujących na zajęciach.
● dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, nieprzestrzeganie zasad panujących na zajęciach
● niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną?
Uczeń musi wyrazić chęć poprawy oceny i poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 Sposoby dostosowania:

UCZNIOWIE Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ (pod postacią dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii)

1.   Kontrolowanie stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia tekstów; głośne czytanie przez nauczyciela

2.      Zmniejszenie ilość zadań (poleceń) do wykonania lub wydłużenie uczniowi czasu przeznaczony na wykonanie.

3.      Pisemne prace oceniane głównie pod względem merytorycznym.

4.      W przypadku ucznia z dysgrafią  akceptowanie pisma drukowanego.

5.      Dostosowanie tempa realizacji programu do indywidualnych możliwości ucznia.

6.      Stosowanie metod polisensorycznych.

7.      Aktywizowanie uczniów przez stosowanie metod zabawowych.

8.      Korzystanie z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych.

UCZNIOWIE ZE SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA 

1.      Pozostawianie więcej czasu na przyswojenie tekstu.

2.      Podawanie poleceń w prostszej formie.

3.      Częste odwoływanie się do konkretu, przykładu.

4.      Wolniejsze tempo pracy.

5.      Odrębne instruowanie dzieci.

6.      Wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczone do kilku krótkich, prostych zdań.

UCZNIOWIE  Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)

1. Stworzenie stałej struktury lekcji.

2. Wydawanie krótkich poleceń.

4. Częste zmienianie rodzaju zadań.

5. Częste przypominanie instrukcji.

6. Umożliwianie wykonywania zadań we fragmentach.

7. Stosowanie przerw śródlekcyjnych na zadania ruchowe (podejście do tablicy i starcie jej, rozdanie uczniom zadań). 

UCZNIOWIE Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

1. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia miejsca nauki (ograniczenie bodźców rozpraszających uwagę, siedzenie blisko nauczyciela)

2. Stała struktura lekcji.

3. Sprawdzanie, czy uczeń zrozumiał treść polecenia, zachęcanie go by w razie potrzeby poprosił o powtórzenie.

4. Wzmacnianie pozytywne i docenianie tego, co uczeń zrobił dobrze nawet, jeżeli końcowy efekt pracy jest niezadowalający.

5. Wykorzystywanie mocnych stron ucznia w celu wzmacniania motywacji do nauki oraz poprawy samooceny.

 

Wymagania programowe z religii dla kl. I

Celujący

Uczeń:

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

·         Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń;

·         Zna modlitwy przewidziane w programie klasy I;

·         Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

·         Prowadzi starannie kartę pracy;

·         Uczestniczy w życiu Kościoła;

·         Bierze udział w konkursach organizowanych przez katechetę;

·         Przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych);

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym.

·         Ma odpowiednią postawę podczas modlitwy na katechezie

Bardzo dobry

Uczeń:

·         Prowadzi kartę pracy;

·         Zna wszystkie modlitwy przewidziane w programie klasy I;

·         Jest aktywny i zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie;

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym.

·         Ma odpowiednią postawę podczas modlitwy na katechezie

Dobry

Uczeń:

·         Prowadzi kartę pracy;

·         Zna większość modlitw przewidzianych w programie klasy I;

·         Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej;

·         Stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji;

·         Opanował program w stopniu dobrym.

Dostateczny

Uczeń:

·         Prowadzi kartę pracy, ale niestarannie i ma braki;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy I;

·         Posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności;

·         Nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać;

·         Jest mało aktywny na lekcji.

Dopuszczający

Uczeń:

·         Często nie ma kart pracy i podręcznika, ma duże braki w ich prowadzeniu;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy I;

·         Nie pracuje systematycznie;

·         Przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

·         Ma problemy z podstawowymi wiadomościami przewidzianymi w programie klasy I i nie umie jej zastosować;

·         Jest nieaktywny na lekcji.

·         Jego postawa podczas modlitwy jest niestaranna. 

 

Wymagania programowe z religii dla kl. II

Celujący

Uczeń:

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

·         Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń;

·         Zna modlitwy przewidziane w programie klasy II;

·         Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

·         prowadzi zeszyt i kartę pracy;

·         uczestniczy w życiu Kościoła;

·         Bierze udział w konkursach organizowanych przez katechetę;

·         Przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych);

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym;

·         Ma odpowiednią postawę podczas modlitwy na katechezie.

Bardzo dobry

Uczeń:

·         Prowadzi zeszyt i kartę pracy;

·         Zna większość modlitw przewidzianych w programie klasy II;

·         Jest aktywny i zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie;

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym;

·         Ma odpowiednią postawę podczas modlitwy na katechezie.

Dobry

Uczeń:

·         Prowadzi zeszyt i kartę pracy;

·         Zna większość modlitw przewidzianych w programie klasy II;

·         Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej;

·         Stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji;

·         Opanował program w stopniu dobrym.

Dostateczny

Uczeń:

·         Prowadzi zeszyt i kartę pracy, ale niestarannie i ma braki;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy II;

·         Posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności;

·         Nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać;

·         Jest mało aktywny na lekcji.

Dopuszczający

Uczeń:

·         Często nie ma zeszytu i karty pracy, ma duże braki w ich prowadzeniu;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy II;

·         Nie pracuje systematycznie;

·         Przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

·         Ma problemy z podstawowymi wiadomościami przewidzianymi w programie klasy II i nie umie jej zastosować;

·         Jest nieaktywny na lekcji.

·         Jego postawa podczas modlitwy jest niestaranna.

 

Wymagania programowe z religii dla kl. III

Celujący

Uczeń:

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

·         Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń;

·         Zna modlitwy przewidziane w programie klasy III;

·         Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

·         Szczególnie estetycznie prowadzi zeszyt i kartę pracy;

·         Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła;

·         Bierze udział w konkursach organizowanych przez katechetę;

·         Przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych);

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym.

Bardzo dobry

Uczeń:

·         Prowadzi starannie zeszyt i kartę pracy;

·         Zna większość modlitw przewidzianych w programie klasy III;

·         Jest aktywny i zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie;

·         Opanował program w stopniu bardzo dobrym.

Dobry

Uczeń:

·         Prowadzi zeszyt i kartę pracy;

·         Zna większość modlitw przewidzianych w programie klasy III;

·         Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej;

·         Stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji;

·         Opanował program w stopniu dobrym.

Dostateczny

Uczeń:

·         Prowadzi zeszyt i kartę pracy, ale niestarannie i ma braki;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy III;

·         Wykazuje się podstawowymi wiadomości dotyczącymi prawd biblijnych, sakramentów do jakich się przygotowuje;

·         Posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności;

·         Nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać;

·         Jest mało aktywny na lekcji.

Dopuszczający

Uczeń:

·         Często nie ma zeszytu i karty pracy, ma duże braki w ich prowadzeniu;

·         Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie klasy III;

·         Nie pracuje systematycznie;

·         Przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

·         Ma problemy z podstawowymi wiadomościami przewidzianymi w programie klasy III i nie umie jej zastosować;

·         Jest nieaktywny na lekcji.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria