REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§1. Szkolny Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem Uczniowskim tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.
§2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie ze Statutem Szkoły na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

§4.Cele Samorządu Uczniowskiego to:
ü  reprezentowanie interesów uczniów,
ü  wspomaganie aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły,
ü  wspomaganie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów,
ü  partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
ü  rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę, kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§5. Podstawowym zadaniem Samorządu Uczniowskiego i jego organów przedstawicielskich jest:
ü  pobudzanie oraz organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
ü  zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

§6. Samorząd Uczniowski ma prawo:
ü  zgłaszać przez swoich przedstawicieli do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i wychowawców swoje uwagi, propozycje oraz opinie o wszystkich sprawach dotyczących uczniów i szkoły,
ü  inicjować oraz organizować w porozumieniu z Opiekunami Samorządu różnego rodzaju akcje (w tym wolontariackie) i imprezy służące podnoszeniu poziomu uczenia się, zagospodarowania czasu wolnego, rozwojowi zainteresowań.

III. Organizacja działania

§7.
ü  Podstawowym organem organizacyjnym Samorządu Uczniowskiego są Samorządy Klasowe, wybierane przez zespoły klasowe w  demokratycznych wyborach, na początku września każdego roku szkolnego, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
ü  Samorząd Klasowy reprezentuje Samorząd Uczniowski na szczeblu klasy, współpracuje z wychowawcą i z nim konsultuje oraz ustala swoje działania.
ü  Wychowawcy klas są odpowiedzialni za całokształt działalności Samorządów Klasowych.
ü  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni, z ramienia Rady Pedagogicznej, za całokształt jego działalności.

§8.
ü  Najwyższą władzą ogółu uczniów jest Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
ü  Dopuszcza się utworzenie zespołu uczniów, który będzie wpierać działania przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
ü  Opiekunów Samorządu Szkolnego wyznacza Dyrektor Szkoły.

§9. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego, na czele z przewodniczącym, reprezentuje Samorząd Uczniowski w obrębie szkoły wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz na szczeblu międzyszkolnym.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje i realizuje Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na dany  rok szkolny.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego dba o tablicę informacyjną Samorządu Uczniowskiego.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego w zależności od planu pracy może tworzyć stałe lub doraźne sekcje tematyczne.
ü  Samorządy Klasowe podlegają Radzie Samorządu Uczniowskiego.
ü Decyzje, opinie i wnioski Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
ü  Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Opiekunami Samorządu.

§10. Zadania Opiekunów Samorządu to:
ü  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
ü  zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
ü  pośredniczenie w rozmowach z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w sprawach szkoły i uczniów,
ü  inspirowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do RSU

§10. Wybory przeprowadza we wrześniu komisja wyborcza składająca się z uczniów klas VII wybranych w głosowaniu jawnym.

§11. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
ü  przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
ü  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
ü  obliczenie głosów i sporządzenie protokołu,
ü  ogłoszenie wyników wyborów.

§12. Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być:
ü  uczniowie klas IV-VII zgłaszani przez Samorządy Klasowe,
ü  uczniowie klas IV-VII zgłaszani przez wychowawców, spoza Samorządu Klasowego,
ü  uczniowie, którzy uzyskali przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym wybory.

§13. Kandydaci muszą ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.

§14. Kandydaci przeprowadzają kampanię wyborczą poprzez autoprezentację (hasła, plakaty, spotkania).

§15. Głosujący oddaje swój głos na jednego kandydata w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym.

§16. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV-VII.

§17. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowi 5 uczniów:
ü  przewodniczący (zdobył największą liczbę głosów),
ü  wiceprzewodniczący,
ü czterech członków (po jednym przedstawicielu klasy IV, V i VI, VII poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącym).

§18. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

V. Tryb odwołania członków RSU.

§19. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza Regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.

§20. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły mają prawo odwołania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.

§21. Na miejsce odwołanego członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie jest w Radzie Samorządu Uczniowskiego, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez Samorząd Uczniowski.

§22. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w Radzie.

VI. Fundusze Samorządu Uczniowskiego

§23. Samorząd Uczniowski pozyskuje fundusze na wspieranie swej działalności z dotacji Rady Rodziców oraz z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji.

§24Wszelkie środki finansowe pozyskane przez Samorząd Uczniowski będą gromadzone na koncie Rady Rodziców.

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§25. Do dokumentów podstawowych Samorządu Uczniowskiego należą:
ü  Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
ü  zeszyt protokołów,
ü  roczne plany pracy.

VII. Postanowienia końcowe

§26. Dopuszcza się funkcjonowanie dwóch struktur Samorządu Uczniowskiego: oddzielnie dla klas I - III („Mały Samorząd”) i klas IV - VII („Duży Samorząd”).

§27. Regulamin wchodzi w życie natychmiast po zatwierdzeniu przez Radę Samorządu Uczniowskiego, Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły.

§28. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

§29. Interpretacja regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły.

§30. Sprawy sporne rozwiązuje komisja, w skład której wchodzą Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, dwóch nauczycieli, dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Dyrektor Szkoły. W zależności od sprawy w komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.

 =========================

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Każda klasa wybiera jednego kandydata na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (nie musi być to osoba z Samorządu Klasowego).

2. Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być TYLKO uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, w roku szkolnym poprzedzającym wybory.

3. Kandydat, wspierany przez klasę układa program wyborczy (swoje pomysły na zmiany w szkole, na zadania przewodniczącego itp.), przygotowuje plakaty oraz inne pomysły na kampanię wyborczą.

4. Kampania wyborcza trwa od 25.09 do 29.09. W tym czasie można rozdawać uczniom ulotki, zachęcać ich do głosowania oraz wieszać plakaty, jednak tylko w wyznaczonych do tego miejscach czyli: na tablicy Samorządu przy pokoju nauczycielskim, na tablicy informacyjnej w strefie rodzica oraz na drzwiach wejściowych.

5. Każda klasa ma obowiązek wspierać swojego kandydata.

6. Nie wolno obrażać kontrkandydatów, niszczyć ich plakatów i ulotek, prowokować do sytuacji konfliktowych oraz używać wulgarnego języka. Za złamanie Regulaminu kandydat może zostać zdyskwalifikowany.

7. Wybory odbędą się 2 października i zostaną przeprowadzone przez Komisję Wyborczą, składającą się z 4 uczniów klas IV-VII, pod nadzorem Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

8. Głosujący oddaje swój głos na TYLKO jednego kandydata.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 października 2017r. Informacje zostaną umieszczone na tablicy Samorządu oraz na Facebooku Samorządu Uczniowskiego.

=============================

REGULAMIN - „SZKOLNY SUPERBOHATER”


 

  1. Szkolnym „Superbohaterem” może zostać każdy uczeń szkoły, z klas I - VII.
  2. Odznakę „Superbohatera” otrzymuje uczeń, który wyróżnił się swoją postawą, zachowaniem np. z własnej inicjatywy pomagał nauczycielowi czy słabszemu uczniowi w nauce przez dłuższy okres i są widoczne tego rezultaty, oddał właścicielowi znalezioną rzecz, odpowiednio zareagował w sytuacji, gdy coś działo się złego, rozwiązał konflikt klasowy, samodzielne podjął się zorganizowania jakiegoś działania na rzecz klasy lub szkoły.   
  3. Każdy uczeń ubiegający się o odznakę „Superbohatera” powinien mieć świadka, osobę mogącą potwierdzić zasługi.
  4. O wszystkich zasługach należy poinformować Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
  5. Kandydat do odznaki „Superbohatera” zgłasza się samodzielnie do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub może być zgłoszony przez ucznia, którego dotyczy podjęte działanie. 
  6. Decyzja o przyznaniu odznaki należy do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
  7. W przypadku złego zachowania „Superbohatera”, odznaka może zostać odebrana decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.  

 ===================

REGULAMIN - „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”
 

1. Losowanie „Szczęśliwego Numerka” będzie odbywać się raz w tygodniu (na cały tydzień). "Szczęśliwe numerki" będą podawane do wiadomości uczniów w poniedziałki, na cały tydzień.

2. Losowania dokonuje dwóch uczniów wyznaczonych przez Opiekunów Samorządu Uczniowskiego i w ich obecności.

3. „Szczęśliwy Numerek” będzie wywieszony na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz w pokoju nauczycielskim.

4. „Szczęśliwy Numerek” posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.

5. Numerek” zwalnia ucznia od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu. Sytuacja ta nie obowiązuje, jeśli uczeń sam wyrazi chęć wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny. Uczeń ma jednak prawo zrezygnować z oceny w przypadku gdyby była ona niezadowalająca.

6. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na WF, pracy domowej, braku zeszytu czy podręcznika.

7. „Szczęśliwy Numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.

8. Uczeń, który wylosował ”Szczęśliwy Numerek” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji, zaraz po wejściu do klasy.

9.  Przywilej „Szczęśliwego Numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

10. Numerek raz wylosowany, nie jest brany pod uwagę do końca bieżącego miesiąca. Ma on szansę być wylosowany dopiero w następnym miesiącu.

11. Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma, szansa przepada.  

12. Kartka, na której widnieje „Szczęśliwy Numerek” opatrzona jest pieczątką  i podpisem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

13. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

14. Prowadzenie „Szczęśliwego Numerka” może być odwołane przez Opiekunów Samorządu Uczniowskiego w przypadku łamania Regulaminu przez uczniów.

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria