PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego w PRUSZKOWIE

na rok szkolny 2018/2019 - Deklaracje Rodziców

 

Dochody Wydatki
  Plan   Plan

I. Stan środków na dn.01.09.2018r. w tym:

45.127,13

I. Pomoc dzieciom i młodzieży w tym:

- Zapomogi losowe

- Dzień Dziecka

- Rozpoczęcie i zakończenie roku (nagrody)

- Prymus Szkoły

- Rywalizacja klas OMNIBUS

- Gabinet lekarski

- Praca Miesiąca

- Bal dla dzieci

- Koło Podróżnika

- Koło plastyczne

- Super Dwójka

- Międzynarodowy Dzień Tańca

- Konkursy dla dzieci

- Imprezy okolicznościowe

- Prelekcje dla dzieci

- Biblioteka szkolna

- Zdjęcia dla kl.8

 

 

50.400,00

1.000,00

5.000,00

12.000,00

3.500,00

2.100,00

1.500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

15.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

800,00

 

 

- składki rodziców

- festyn rodzinny "Pracownia multimedialna"

42.379,12

2.748,01

II. Wpłaty rodziców w tym:

- wpłaty do kasy

- wpłaty na konto bankowe

70.000,00

 

 

II. Pomoc materialna na rzecz Szkoły w tym:

- Zakup pomocy naukowych, sprzętu i mebli

-  Zakup środków czystości

 

23.000,00

21.000,00

2.000,00

 

   

 III. Koszty administracyjne w tym:

- Usługi księgowo-kontrolne

 

8,000.00

8.000,00

 

   

IV. Koszty usług i świadczeń w tym:

- Prowizja

- Inne wydatki

2.500,00

 500,00

2.000,00

  V. Podatek od odsetek

 

29,12

 

     VI. Pracownia multimedialna 2.748,01
III. Odsetki 100,00  VII. Rezerwa budżetowa 28.550,00
Razem: 115.227,13  Razem: 115.227,13

 ==================================================================================

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO w PRUSZKOWIE

ZA ROK 2017/2018

 Szanowni Państwo,

w imieniu ustępującej Rady Rodziców  przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie za miniony rok szkolny 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 zostało wybrane Prezydium Rady rodziców w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Rodziców

Pan Tomasz Bocheński

Zastępca

Pan Jacek Bociąg

Zastępca

Pani Magdalena Sawicka

Zastępca

Pani Marek Szklarski

Do komisji rewizyjnej wybrano:

Członek

Pani Monika Michalska

Członek

Pani Anna Kuzia

Członek

Pani Marta Kołtun

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Rady Rodziców, na których podjęto 32 Uchwały.

  1. Realizując swoje regulaminowe zadania Rada Rodziców uczestniczyła w :

- Uchwalaniu – zaproponowanego przez dyrektora szkoły – programu wychowawczego i program profilaktyki wychowawczej na rok szkolny 2017/2018;

- opiniowaniu planu budżetu Szkoły na rok 2018;

- zatwierdzaniu planu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018;

- opiniowaniu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2017/2018;

- opiniowaniu dorobku zawodowego nauczycieli na wniosek dyrektora Szkoły;

- opiniowaniu szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.

  1. W sferze administracyjno – organizacyjnej Rady Rodziców:

- wzięto udział w konferencji dla Rad Rodziców mającej na celu zapoznanie się z nowymi przepisami    i uprawnieniami

- we współpracy z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Uczniowskim opracowano system wyłaniania uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności Szkoły pod względem wyników w nauce oraz aktywności  i zaangażowania w życie Szkoły ( w tym promowanie na zewnątrz).

  1. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:

- opracowano preliminarz finansowy Rady Rodziców, który stanowi punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę rodziców stosownych decyzji dotyczących dysponowania powierzonymi środkami wpłacanymi przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie.

- na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady. 

  1. W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące przedsięwzięcia:

Finansowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów:

You can sing;

Tydzień Językowy;

Bezpieczeństwo w Internecie;

Smartfonowy zawrót głowy;

Zapach świąt;

Zrób sobie zdjęcie ze sztuką;

Konkurs ortograficzny;

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS.

Sfinansowano nagrody pieniężne dla klas I-III za udział w konkursie Omnibus.

Zakupiono Kolumnę mobilną z mikrofonami na użytek uczniów Szkoły.

Zakupiono stół do ping - ponga celem promowania aktywności fizycznej uczniów.

Współfinansowano system monitoringu szkolnego.

Sfinansowano zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły.

Doposażono książki do biblioteki szkolnej.

Zakupiono nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Sfinansowano 4 równorzędne nagrody dla Prymusów Szkoły o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset zł) każdy - łącznie 2.000,00 zł słownie dwa tysiące zł).

Jednoczenie sfinansowano zakup 8 bonów Sodexo dla wyróżniających się uczniów w działaniach na rzecz Szkoły z każdego poziomu klasowego o równowartości 800,00 zł (słownie: osiemset zł) – 100,00 zł (słownie: sto zł) każdy.

Sfinansowano upominki dla uczniów Szkoły z okazji Dnia Dziecka.

Zakupiono wyposażenie apteczek szkolnych niezbędne na zajęciach wychowania fizycznego oraz na wycieczki szkolne.

Zakupiono  ciśnieniomierz i pulsoksymetr jako wyposażenie gabinetu lekarskiego.

Finansowano projekt „Praca miesiąca”.

Finansowano działalność koło plastycznego.

Finansowano „Bal karnawałowy” dla dzieci w klasach I-III.

Finansowano „Koło podróżnika”.

Dofinansowano wycieczkę szkolną  uczestnikom Koła Podróżnika na spływ kajakowy.

Zakupiono stroje dla zespołu tanecznego „Super dwójka”

Współfinansowano nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników „Międzynarodowego Dnia Tańca”

Sfinansowano prelekcje dla dzieci.

Na wniosek wychowawców i pedagoga szkolnego zapewniono pomoc uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach                          i uroczystościach szkolnych.

  1. Uwagi końcowe:

Działalność finansowa stanowiła dominującą sferę pracy Rady Rodziców. W imieniu Rady chciałbym serdecznie podziękować za zrozumienie i wpłaty, bo w minionym roku szkolnym konto zostało zasilone łącznie o kwotę: 70.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto zł).

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Sprawozdanie Finansowe z działalności Rady Rodziców 2017/2018.

 =======================================================================================

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego w PRUSZKOWIE

ZA OKRES 01.09.2017r. - 31.08.2018r. - Deklaracje Rodziców

Dochody Wydatki
  Plan Wykonanie   Plan Wykonane

I. Stan środków na dn.01.09.2017r. w tym:

48.639,77 48.639,77

I. Pomoc dzieciom i młodzieży w tym:

- Zapomogi losowe

- Dzień Dziecka

- Rozpoczęcie i zakończenie roku (nagrody)

- Prymus Szkoły

- Rywalizacja klas OMNIBUS

- Gabinet lekarski

- Praca Miesiąca

- Bal dla dzieci

- Koło Podróżnika

- Koło plastyczne

- Super Dwójka

- Międzynarodowy Dzień Tańca

- Konkursy dla dzieci

- Imprezy okolicznościowe

- Prelekcje dla dzieci

 

 

 

39.500,00

500,00

4.000,00

10.000,00

3.000,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

1000,00

 

 

 

 

 

32.045,42

699,68

3.972,67

8.994,00

1.993,98

3.418,66

935,45

888,36

1.500,00

1.516,55

995,21

1.067,53

999,33

4.598,80

 

0,00465,200

 

 

 

 

 

- składki rodziców

- festyn rodzinny "Pracownia multimedialna"

- TPD - pomoc dzieciom

 

45.143,76

2.748,01

748,00

 

45.143,76

2.748,01

748,00

II. Wpłaty rodziców w tym:

- wpłaty do kasy

- wpłaty na konto bankowe

70.000,00

 

 

70.100,00

21.480,00

48.620,00

II. Pomoc materialna na rzecz Szkoły w tym:

- Zakup pomocy naukowych, sprzętu i mebli

-  Zakup środków czystości

 

10.500,00

10.000,00

500,00

 

31.705,95

31.588,27

117,68

     

 III. Koszty administracyjne w tym:

- Usługi księgowo-kontrolne

 

8,000.00

8.000,00

 

 

7.845,00

7.845,00

 

     

IV. Koszty usług i świadczeń w tym:

- Prowizja

- Inne wydatki

1.300,00

 300,00

1.000,00

1.320,18

406,00

914,18

    V. Podatek od odsetek

 

 

 

12,25

       VI. Pracownia multimedialna 2.748,01  
      VII. TPD - pomoc dzieciom 748,00 748,00
III. Odsetki 62,03 64,16  VII. Rezerwa budżetowa 55.905,79  
Razem: 118.701,80 118.803,93  Razem: 118.701,80

73.676,80

Stan środków

na dzień 31.08.2018r.

      45.127,13  

Składki Rodziców

        42.379,12

Festyn Rodzinny - Pracownia Multimedialna

        2.748,01

 

===========================================================================================

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria