Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – p. Magdalena Sawicka

Vice przewodnicząca – p. Ilona Zwolińska

Vice przewodnicząca – p. Aneta Wróbel

Vice przewodnicząca – p. Magdalena Kwiatkowska

Przedstawiciel kl. „0” – p. Anna Pyzik

Przedstawiciel kl. „I” – p. Marta Adamiak

Przedstawiciel kl. „II” – p. Jacek Mucha

Przedstawiciel kl. „III” – p. Tomasz Pietrzyk

Przedstawiciel kl. „IV” – p. Katarzyna Daroń

Przedstawiciel kl. „V” – p. Sebastian Musiałek

Przedstawiciel kl. „VI” – p. Aleksandra Krzyżańska

Przedstawiciel kl. „VII” – p. Beata Brodowska

Przedstawiciel kl. „VIII” – p. Agnieszka Gorzkowska

 

 

 ============================================

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie, ul. Jasna 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.        Rada Rodziców, zwana dalej Radą powołana zostaje na podstawie:

-  Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. art. 22a ust. 6, art. 22ab ust.

                    -   Ustawy  z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art.      84 ust. 1-2.

                    -  Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

                -   statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

2.         Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły.

3.         Ilekroć w regulaminie używa się określenia:

a.         Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 2 w Pruszkowie,

b.         Dyrektor, rozumie się przez to Dyrektora Szkoły,

c.         Prezydium, rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców

d.         Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej nr    2 w Pruszkowie,

e.         Rada Oddziałowa, rozumie się przez to przedstawicieli poszczególnych klas w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie,

f.          Samorząd Uczniowski, rozumie się przez to uczniów Szkoły obejmujących całą społeczność uczniowską,

g.         Rada Pedagogiczna, rozumie się przez to wewnętrzny kolegialny organ Szkoły,

h.         Pedagog szkolny, rozumie się przez to pedagoga działającego w Szkole Podstawowej nr 2  w Pruszkowie.

4.         Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

§2

1.         Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco - doradczym.

2.         Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołu ustala Rada Rodziców.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW.

§1

1.         Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Szkoły.

2.       Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w Szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej Szkoły.

3.         Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym  mowa w ust. 4 pkt  a. lub b. program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

d)      opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie Szkoły;

e)      wnioskowanie o ocenę nauczyciela;

f)       opiniowanie dorobku nauczycieli za okres stażu;

g)      udział w powoływaniu Dyrektora;

h)      wnioskowanie o powołanie rady szkoły;

i)        współpraca z innymi radami rodziców;

j)        możliwość występowania z wnioskami i opiniami w sprawach Szkoły

k)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów       i zadań szkoły,

l)        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły.

4.         W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

III.TRYB POWOŁANIA I ODWOŁANIA DO KLASOWEJ RADY RODZICÓW  I RAD    ODDZIAŁOWYCH (KLASOWYCH) SZKOŁY

§1

1.         W każdym roku szkolnym, na pierwszych zebraniach rodziców wybieranych jest w trybie wyborów niejawnych trzech członków Klasowej Rady Rodziców, z pośród rodziców uczniów uczęszczających do danej klasy.

2.         Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

3.         Osoba, która uzyska największą ilość głosów zostaje przewodniczącym Rady Oddziałowe i jednocześnie członkiem Rady Rodziców, pozostali członkowie Rady Oddziałowej pełnią po uzgodnieniu między sobą funkcje sekretarza i skarbnika. W przypadku, gdy jedna lub więcej osób nie zgadza się na pełnienie funkcji w ramach Rady Oddziałowej wybory zostają powtórzone Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danej klasy. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

4.         Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym  zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca klasy.

5.         W trakcie głosowania rodzice wpisują na kartce nazwiska minimum dwóch osób, które chcą wybrać.

6.         Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się minimum dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

7.         Rada Rodziców składa się z przewodniczących Rad Oddziałowych Szkoły.

8.         Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie.

9.         Na pierwszym zebraniu przedstawicieli Rad Rodziców wybierana jest Komisja Rewizyjna,  w skład której wchodzą trzy osoby.

10.       Kadencja Rady Oddziałowej oraz Szkolnej Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do następnych wyborów Rady.

11.       Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez innego członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej. Powodem odwołania może być m.in.: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działanie na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczęszczanie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.

12.       Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku tajnego głosowania na zebraniu Rady.

13.       Na miejsce odwołanego członka Rada Rodziców powołuje nowego w trybie określonym  w niniejszym regulaminie.

14.       Każdy członek  Szkolnej Rady Rodziców ma prawo do rezygnacji z członkostwa bez podania przyczyny. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej. Na jego miejsce zostaje powołany nowy członek Rady w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

IV. ZDANIA RAD ODDZIAŁOWYCH

§ 1

1.         Przewodniczący Rady Oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.         Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

3.         Rada Oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

§ 2

4.         Pracami Rady Oddziałowej kieruje przewodniczący.

5.         Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:

a)         reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów,

b)         utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)         dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej,

6.         Każdy członek Rady Oddziałowej ma prawo do rezygnacji z członkostwa bez podania przyczyny. Rezygnacja składana jest w formie pisemnej do przewodniczącego Rady Rodziców. Na jego miejsce zostaje powołany nowy członek Rady Oddziałowej w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

V. WŁADZE RADY

§1

1.      Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, trzech zastępców przewodniczącego  ośmiu(8) przedstawicieli (reprezentujących każdy rocznik dzieci uczęszczających do szkoły) oraz sekretarza Rady – tworzących Prezydium Rady Rodziców.

VI. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW

§1

1.         Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

a)         reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)         kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)         przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które podlega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,

d)         prowadzenia zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

e)         opracowywanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym        na dany rok szkolny,

f)         przekazywanie Dyrektorowi oraz innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu Szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g)         monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

h)         bieżące informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.

2.         Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców: przejęcie obowiązków przewodniczącego        w przypadku jego nieobecności.

3.         Zadania skarbnika Rady Rodziców:

1)         Prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

2)         Wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

4.         Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a)         bieżące kierowanie działaniami Rady Rodziców,

b)         odbywanie zebrań zgodnie z przyjętym harmonogramem,

c)         koordynowanie działalności Rad Oddziałowych,

d)         zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

e)         zatwierdzanie harmonogramu  prac i zebrań Rady Rodziców,

f)         składanie okresowych sprawozdań z działalności rodzicom.

5.         Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową.  Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonanego nadzoru. Na pisemny wniosek każdego członka Rady Rodziców Komisja może przeprowadzić dodatkową kontrolę. Wniosek musi zostać umotywowany i przekazany Radzie Rodziców do podjęcia stosownej uchwały.

VII. POSIEDZENIA RADY

§1

1.         Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2.         Poza terminami ustalonymi harmonogramem posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

3.         Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady,      na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

4.         W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.

§2

1.         Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.

2.         Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.

3.         W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.         Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków prezydium Rady.

§3

1.         Posiedzenie Rady są protokołowane.

2.         Protokoły posiedzenia Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§1

1.         Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.         Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.         Kworum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi co najmniej 50% członków Prezydium Rady Rodziców,

4.         Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 2

1.         Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.         Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.         W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego.

4.         Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 3

1.         Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

2.         W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.         W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 4

1.         Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały, jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza poprawne funkcjonowanie placówki. O swojej decyzji Dyrektor jest zobowiązany powiadomić Radę w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§5

1.         Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§6

1.         Opinie są wydawane w takim samym trybie jak uchwały.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§1

1.         Członek Rady ma prawo do:

a)         udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b)         składania wniosków i projektów uchwał,

c)         udziału w pracach stałych lub doraźnych komisjach do których został powołany,

d)         dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.

e)         wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Szkoły.

f)         Głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców.

2.         Członek Rady zobowiązany jest do:

a)         czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)         nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców w szczególności gdy mogą one naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

c)         realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

3.         Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zapoznania się z protokołem      i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

X. FUNDUSZ RADY

§1

1.         Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

Fundusze mogą być pozyskiwane z:

a)         dobrowolnych składek rodziców;

b)         środków finansowych przekazanych od osób prywatnych, instytucji i organizacji społecznych;

c)         imprez organizowanych przez Szkołę i Radę Rodziców;

2.         Rada Rodziców rekomenduje kwotę składki rocznej, jednak wysokość składek określają dobrowolne deklaracje rodziców, podpisane na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym.

3.         Gospodarkę funduszami Rady określa plan finansowy sporządzony na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców.

4.         Prezydium Rady ma prawo do uzupełniania planu finansowego o pozycję uzasadnioną z punktu widzenia interesu dzieci.

5.         Środki finansowe z funduszu mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

6.         Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczane w szczególności na:

a)         wycieczki szkolne,

b)         imprezy szkolne ,nagrody za reprezentację Szkoły i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

c)         pokrywanie innych, uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

d)         pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze Szkołą.

e)         poprawę warunków i skuteczność pracy wychowawczo – opiekuńczej

f)         Pomoc uczniom dotkniętym losowo lub znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

7.         Wszystkie wydatki poniesione z funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady  i wymagają większości do ich akceptacji.

8.         Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.

9.         Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym Rada Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy.

§2

1.         Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

a)         Dyrektor

b)         Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

c)         Pedagog szkolny,

d)         Rady Oddziałowe,

e)         Samorząd Uczniowski.

§3

1.         Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.         Dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców wymaga łącznego działania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i  skarbnika.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1.      Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

2.      Wszelkie zmiany  do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone aneksem na wniosek i przy akceptacji członków Rady Rodziców .

3.      Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

…………………………..                                                       ……………………………………

                Data                                                                  podpis przewodniczącego Rady Rodziców

                                                                                            …………………….....………..

                                                                                                      podpis Dyrektora 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria